Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 Szanowni Państwo  

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)  oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.  (Dz. U.2017 poz. 1646) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych jest – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły – Arkadiusza Siejkę; nr tel. 29 7522204, e-mail: sp1przasnysz@gmail.com, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz członków Pani/Pana rodziny na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu tj.; prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty o finansach publicznych, Kodeks cywilny;  Kodeksu pracy;           
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Monika Urszula Smolińska , adres email: sp1przasnysz@gmail.com

2. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Organem prowadzącym placówkę, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  3. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Przasnyszu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.        

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Przejdź do góry