Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Świetlica

Świetlica

Świetlica szkolna udostępniona jest dla uczniów w godz. 630 - 1630
Obejmuje swoją opieką dzieci dojeżdżające do szkoły oraz uczniów z Odziału Przedszkolnego i klas I-IV.

Celem działalności świetlicy szkolnej, zgodnie z zapisem w STATUCIE SZKOŁY, jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć.
Oprócz stolików, przy których odbywają się zajęcia plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i układanek został urządzony kącik wypoczynkowo-relaksowy. 
 

Sala wyposażona jest w sprzęt RTV.
W sali świetlicowej znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące do tematyki zajęć
oraz służące do ekspozycji prac dzieci.
Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące.
Dotyczą zarówno najbliższego otoczenia dziecka jak i obejmują wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie oraz nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń.

 

kolaż zdjęć 

Artykuły

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2020-09-02

I. Cele i zadania świetlicy

1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom  zorganizowanej opieki wychowawczej

   umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

2. Do zadań świetlicy należy:

 • zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed i po lekcjach.
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze,
 • organizowanie kulturalnych rozrywek.
 • kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 • rozwijanie samodzielności.
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi
 • organizowanie dożywiania

II. Założenia organizacyjne

1. Do  świetlicy  w  pierwszej  kolejności  przyjmuje  się  uczniów z oddziału przedszkolnego i klas I-II,

    w szczególnych przypadkach uczniów klas III-IV,

    rodziców  pracujących oraz znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej.

2. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełniona karta zgłoszenia.

3. Doraźną opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez Dyrektora szkoły.

4. Świetlica szkolna udostępniona jest dla uczniów w godzinach pracy szkoły.

5. Dziecko może być odebrane ze świetlicy wyłącznie przez osoby upoważnione przez rodziców. (opiekunów)

6. Uczeń może sam wyjść do domu, po przedstawieniu pisemnej zgody od rodziców.

III. Dokumentacja pracy świetlicy

 • Plan pracy świetlicy na cały rok
 • Tygodniowv rozkład zajęć
 • Dziennik zajęć
 • Karty zgłoszeń dziecka

IV. Obowiązki uczestnika świetlicy

 • Systematyczny udział w zajęciach.
 • Przestrzeganie regulaminu świetlicy.
 • Dbałości o porządek i wystrój świetlicy.
 • Poszanowania sprzętu wyposażenia świetlicy.
 • Kulturalne zachowanie się w; trakcie zajęć świetlicowych, w trakcie posiłków.
 • Zmiana obuwia podczas pobytu na świetlicy.
 • Wykonywanie poleceń wychowawcy świetlicy.
 • Nieopuszczanie świetlicy bez zgody wychowawcy.
Czytaj więcej o: REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

WYPRAWKA DZIECKA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2020-09-01

Rodziców, których dzieci w bieżącym roku szkolnym będą korzystały z zajęć świetlicy szkolnej, uprzejmie prosimy o przygotowanie wyprawki i przekazanie jej w najbliższym czasie nauczycielom w świetlicy. Materiały te będą wykorzystywane w trakcie zajęć z dziećmi.

Na wyprawkę składają się:

 • 1 ryza papieru a4,
 • 2 bloki techniczne format a4 (1 biały i 1 kolorowy),
 • chusteczki nawilżane,
 • chusteczki higieniczne,
 • temperówka,
 • gumka do ścierania,
 • farby plakatowe + kubek podpisane,
 • 4 kleje,
 • blok rysunkowy format a4,
 • 2 bloki - wycinanki
 • 1 opakowanie kolorowej bibuły 
 • Plastelina

Wszystko zapakowane w sztywnej teczce i podpisane.

Czytaj więcej o: WYPRAWKA DZIECKA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Przejdź do góry