Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
(uczeń zdolny, niepełnosprawny, z dysfunkcjami)

 

 

OBSZAR

 DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

(formy, metody, techniki)

1. Rozpoznawanie potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

Diagnoza wstępna (pedagogiczna i psychologiczna)

♦ Analiza dokumentów

♦ Opinie, orzeczenia

♦ Opinie wychowawców z poprzedniego etapu edukacyjnego

♦ Wywiady z rodzicami

♦ Analiza prac dziecka

♦ Obserwacja dziecka

♦ Ankiety , testy socjometryczne

Dokonywanie diagnozy etapowej

2. Indywidualizowanie pracy ucznia na zajęciach edukacyjnych

♦ Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia

♦ Wymagania na „szóstkę"

♦ Zawieranie kontraktów z uczniem

♦ Powierzanie ról

♦ Proponowanie działań dla chętnych

♦ Karty pracy

♦ Medale, dyplomy, specjalności

♦ Stosowanie wzmocnień słownych

3. Inne formy pozalekcyjne

♦ Koła zainteresowań

♦ Konkursy

♦ Kluby

♦ Zajęcia wyrównawcze

♦ Świetlica

♦ Świetlice pozaszkolne

4. Oferta zajęć specjalistycznych

♦ Zajęcia korekcyjne

♦ Zajęcia reedukacyjne

♦ Zajęcia logopedyczne

♦ Zajęcia rewalidacyjne

♦ Zajęcia wyrównawcze

♦ Działania Samorządu Uczniowskiego

♦ Redagowanie gazetki

♦ Aukcje, wystawy

5. Wspierające formy rodziców

♦ Udostępnienie dokumentacji badań dziecka

♦ Wzbogacanie bazy szkoły

6. Wspierające formy organów prowadzących

♦ Stypendia

♦ Nagrody

♦ Granty oświatowe

♦ Zajęcia rewalidacyjne

♦ Współpraca z placówkami

 

7. Wspierające formy Kuratorium Oświaty

 

♦ Organizowanie konkursów

♦ Olimpiady

♦ Turnieje

♦ Szkolenia dyrektorów i rad pedagogicznych

 


Przejdź do góry