Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Działania szkoły wobec ucznia unikającego obowiązku szkolnego

DZIAŁANIA SZKOŁY
MAJĄCE ZA ZADANIE POMOC I WSPARCIE UCZNIA
UNIKAJĄCEGO OBOWIĄZKU UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY

 

1. Pedagog szkolny zobowiązany jest do:


• Ewidencji dzieci zagrożonych i niedostosowanych społecznie
• Wywiadów środowiskowych u uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego
• Rozmów indywidualnych z takim uczniem i jego rodzicami
• Prowadzenia terapii indywidualnej, eliminowanie napięć psychicznych oraz pomocy w rozwiązywaniu trudności, które mogą być przyczyną absencji ucznia

 

2. Psycholog szkolny zobowiązany jest do:


• Zapewnienie uczniom wszelkiego typu doradztwa pedagogicznego
• Prowadzenia terapii indywidualnej z uczniem, wspomagającej działania pedagoga szkolnego
• Inicjowania różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia wagarującego
• Wspomagania wychowawczej funkcji rodzin ucznia unikającego uczęszczania do szkoły
• Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia i jego rodziców w tym prowadzenie terapii rodzinnej

3. Wychowawca klasy zobowiązany jest do:


• Poznania psychiki ucznia, jego sytuacji zdrowotnej i rodzinnej
• Zbadanie źródeł absencji szkolnej ucznia
• Otoczenie opieką uczniów zaniedbanych i opóźnionych w nauce, gdyż może to prowadzić do unikania obowiązku szkolnego
• Poznania środowiska rodzinnego ucznia
• Koordynowania działań opiekuńczo – wychowawczych innych nauczycieli, aby były spójne, nie ignorowały potrzeb ucznia, jego cech indywidualnych i możliwości rozwojowych

 

4. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do:


• Wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań
• Bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów
• Udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby ucznia
• Przestrzegania regulaminu WSO obowiązującego w szkole


Przejdź do góry