Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Procedura postępowania w razie zaistniałego wypadku

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIAŁEGO WYPADKU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w PRZASNYSZU

Jeżeli w szkole zdarzył się wypadek – nauczyciel /wychowawca, opiekun/ ma obowiązek podjęcia następujących czynności:


1. Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku


2.  Zapewnić mu pomoc pielęgniarki szkolnej, która decyduje o konieczności i rodzaju dalszej pomocy włącznie z wezwaniem Pogotowia Ratunkowego lub skierowaniem dziecka na specjalistyczne badania /Nieobecność pielęgniarki w szkole podczas zaistniałego wypadku obliguje nauczyciela do samodzielnej decyzji w sprawie rodzaju udzielenia pomocy- np. wezwania Pogotowia Ratunkowego- i powiadomieniu o wypadku dyrektora szkoły /

3. Poszkodowane dziecko udaje się do pielęgniarki szkolnej pod opieką osoby dorosłej jeśli nie zaistniała konieczność przybycia pielęgniarki na miejsce zdarzenia


4. Zawsze niezwłocznie informuje rodziców /prawnych opiekunów/ o zaistniałym wypadku nawet jeśli ma on znamiona zdarzenia niegroźnego dla dziecka /Powiadomić rodziców o zdarzeniu może również pielęgniarka szkolna /
5. Powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku szczególnie ciężkim, zagrażającym życiu dziecka


6. Zabezpieczyć miejsce wypadku tak, aby:
• zapobiec ewentualnemu dalszemu niebezpieczeństwu
• umożliwić wyjaśnienie okoliczności wypadku i jego przyczyn


Przyczyny i okoliczności wypadku stanowią podstawę pracy wychowawczej z uczniami w celu zapobiegania powstawaniu podobnych zdarzeń w przyszłości


Jeżeli wypadek zdarzył się poza terenem szkoły nauczyciel / wychowawca, opiekun/ zachowuje podobną procedurę:
1. Udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku


2. Samodzielnie podejmuje decyzję o konieczności udzielenia pomocy przez lekarza – wzywa Pogotowie Ratunkowe

3. Jeśli zachodzi konieczność zabrania dziecka do szpitala zawsze udaje się ono tam pod opieką jednego z wychowawców lub opiekunów

4. Niezwłocznie powiadamia rodziców i dyrekcję szkoły o zaistniałym wypadku


5. Zabezpiecza miejsce wypadku tak aby:
• Zapobiec dalszemu ewentualnemu niebezpieczeństwu
Umożliwić wyjaśnienie okoliczności wypadku i jego przyczyn

 


Przejdź do góry