Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Katalog zadośćuczynień za niewłaściwe zachowanie

KATALOG ZADOŚĆUCZYNIEŃ
JAKO FORMA NAPRAWY ZACHOWANIA
NIEZGODNEGO Z ZAPISAMI STATUTU

 

Agresja skierowana na osobę.

 

1. Przeprosiny:

a) słowne wypowiadane w obecności osoby poszkodowanej;

b) słowne wypowiadane na forum klasy;

c) pisemne wręczone osobie poszkodowanej;

d) pisemne w formie listu wysłane w przypadku obrażenia członków rodziny.

 

2. W przypadku agresji słownej lub fizycznej podejmowanie działań zmierzających do poprawy nastroju osoby poszkodowanej a ponad to:

a) wspólna praca winowajców i poszkodowanych nad zorganizowaniem spotkania klasowego (w przypadku agresji grupowej) - charakter spotkania do uzgodnienia;

b) inne formy zadośćuczynienia wyznaczone przez nauczyciela, bądź zaproponowane przez winowajcę

c) w przypadku ośmieszania cudzej pracy lub wypowiedzi ustnych wyznaczenie dodatkowych zadań do wykonania;

d) w przypadku niewłaściwego komentowania i ośmieszania poglądów innej osoby wyegzekwowanie od winowajcy uzasadnienia opinii własnej lub osoby poszkodowanej (winowajca uzasadnia dlaczego poszkodowany ma rację), bądź rzeczowe wyjaśnienie dlaczego poszkodowany nie ma racji;

e) w przypadku mówienia nieprawdy napisanie listu
z przyznaniem się i wytłumaczeniem;

f) w przypadku wyłudzania pieniędzy lub innych rzeczy wykonanie dodatkowego zadania zleconego przez nauczyciela.

 

3. Nieposzanowanie cudzej własności.
Przeprosiny:

a) słowne w obecności osoby poszkodowanej;

b) słowne na forum klasy

c) Inne formy zadośćuczynienia: naprawa, bądź odkupienie

 

4. Mówienie nieprawdy.

Przeprosiny:

a) słowne w obecności osoby poszkodowanej;

b) słowne na forum klasy.

c) Inne formy zadośćuczynienia: wykonanie dodatkowego zadania zleconego przez nauczyciela

 

5. Prace dodatkowe:

a) sprzątanie śmieci na terenie szkoły, na wyznaczonym terenie wokół szkoły (określony czas, po swoich lekcjach/na przerwie);

b) opieka nad roślinami szkolnymi: sadzenie, przesadzanie, podlewanie, czyszczenie, wyrywanie chwastów (określony czas);

c) czynności dodatkowe zlecone przez nauczyciela do wykonania:

d) w bibliotece - porządkowanie księgozbioru;

e) w świetlicy - przygotowanie zajęć dla młodszych kolegów;

f) w stołówce - pomoc nauczycielowi w pełnieniu dyżuru;

g) w klasie - wykonanie gazetki;

h) w sali gimnastycznej - pompowanie piłek;

i) przygotowanie lekcji wychowawczej prezentującej właściwe zasady zachowania/postępowania w przypadku naruszenia przyjętych norm;

j) wykonanie pracy pisemnej na zadany przez nauczyciela temat związany z wykroczeniem, kilkakrotna (ilość wyznacza nauczyciel) pisemna deklaracja obietnicy poprawy;

k) wykluczenie z udziału w imprezie klasowej i szkolnej;

l) skierowanie winowajcy do pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce (czas i forma do uzgodnienia);

m) pełnienie dyżuru klasowego przez określony czas;

n) pełnienie dyżuru z nauczycielem.

 

 

 


Przejdź do góry