Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rada Rodziców

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

1. Kwiatkowski Hubert – przewodniczący

 

2. Lewandowski Grzegorz – zastępca przewodniczącego

 

3. Borkowska Monika     

 

4. Dębkowska Emilia

 

5. Gadomska Barbara

 

6. Kordek Magdalena

 

7. Kwiatkowski Piotr    

 

8. Leszczyński Jarosław

 

9. Makowski Zbigniew

 

Rada  Rodziców przy SP1 w Przasnyszu

nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu
86 8924 0007 0000 0954 2001 0001

 

 

 

 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W PRZASNYSZU[1]

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  § 1

 

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz Statutu Szkoły Podstawowej Nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Przasnyszu, nadanego Szkole uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 7 sierpnia 2003 roku

 

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 

  

a) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu,

 

b) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

 

c) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu,

 

d) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców,

 

e) Radzie Klasy - należy przez to rozumieć organ Rady Rodziców  wybierany w klasie,

 

f) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Rodziców,

 

g) Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców,

 

h) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców.

 

  

§2

 

  

1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej szkoły. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży, do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

 

  

2. Rada jest organem wewnątrzszkolnym stanowiącym reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły.

 

 3. Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań  Szkoły.

 

 

§3

 

 1. Zasady tworzenia Rady określa uchwała zebrania ogólnego przedstawicieli Rad Klas.

 

  

§4

 

1. Podstawowe zasady działania Rady określa niniejszy Regulamin wprowadzony uchwałą Rady na walnym zebraniu  Rad Klas w dniu ..12.09.2006r. , przegłosowaną zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

ROZDZIAŁ II

 


CELE I ZADANIA RADY

 

  

§5

 

  

1.  Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

 

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

 

  

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
b) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
c) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
d) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
e) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

f) wnioskowanie w sprawach funkcjonowania szkoły, zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na jej działalność,

g) współpraca ze środowiskiem lokalnym ,
h) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
i) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,

j) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną, 

k) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą.

  

 

 

ROZDZIAŁ III 


ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 

 

§6

 

 

1.W skład Rady i jej ogólnoszkolnych organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład Rady Klasowej - wyłącznie rodzice uczniów danej klasy.

 

2. Radę tworzą trzyosobowe (przewodniczący, sekretarz i skarbnik) reprezentacje rodziców uczniów wszystkich klas, zwane dalej Radami Klasowymi wybierane  na zebraniach klasowych.

 

3. Kadencja Rady i pozostałych jej organów trwa 3 lata.

 

4. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.

 

5. Organami Rady o których mowa w ust.4  są:

  

a)      Rady Klasowe Rodziców,

 

b)      Przewodniczący Rady,

 

c)      Prezydium Rady,

 

d)     Komisja Rewizyjna.

  

6. Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowym problemie.

  

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZEBRANIE RADY 

 

§ 7

  

1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.

  

2. Do wyłącznej właściwości zebrania Rady należy:

  

a) wybór Prezydium,

 

b) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

 

c) określanie preliminarza wydatkowania środków z Funduszu Rodziców dla Szkoły w danym roku

 

d) rozwiązanie Rady.

 

e) wybór Komisji Rewizyjnej

  

§ 8

 

  

1. W zebraniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor.

  

2.Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby, z głosem doradczym.

  

3.Zebrania Rady oraz posiedzenia Prezydium Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły.

  

§ 9

  

1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący  z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony  Przewodniczącemu wniosek  Dyrektora lub 1/3 rad klas.

  

2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej dwa raz w roku szkolnym, nie rzadziej niż jeden raz w semestrze.

  

3. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum  7 dni przed planowanym terminem zebrania.

  

4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane najpóźniej na 2 dni  przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).

  

5. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.

 

 

6. Na wypadek braku quorum (minimalnej frekwencji) we wskazanym terminie zebrania, w zawiadomieniu, o jakim mowa w ust. 5, może zostać wyznaczony drugi termin, nawet w tym samym dniu.

  

§ 10

  

1. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący  przy pomocy Prezydium. 

§ 11

 

 

1. Projekt porządku zebrania Rady może być uzupełniany, po otwarciu zebrania a przed zatwierdzeniem projektu, o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz na jednym zebraniu.

  

§ 12

 

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

 

3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów “za”, która przewyższa co najmniej     o jeden głos liczbę głosów “przeciw”. Pomijane są głosy “wstrzymujące się”.

 

4. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów “za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”.

 

§ 13

 

1. Uchwały Rady, zastrzeżeniem ust. 3, są podejmowane w głosowaniu jawnym.

 

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.

3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

 

4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.

 

§ 14

 

 

1. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi:

  

a) co najmniej 50% członków Rady - w pierwszym terminie zebrania,

 

b) co najmniej 33% członków Rady - w drugim terminie zebrania,

  

2. Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

 

§ 15

 

1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 17 (uchwały w formie odrębnych dokumentów).

  

2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

 

a) numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminu zebrania, jeśli zebranie odbywało się w dwóch terminach,

 

b) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),

 

c) listę obecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,

 

d) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

 

e) zatwierdzony porządek obrad,

 

f) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiotu zgłoszonych wniosków,

 

g) oznaczenie (wskazanie numeru i przedmiotu) oraz treść podjętych uchwał, z tym, że w przypadku uchwał o jakich mowa w § 17, można pominąć w protokole ich treść,

 

h) podpisy Przewodniczącego i protokolanta,

 

3. Zebrania Rady numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały Rady - arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

 

§ 16

 

 

1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały wymienione w § 17, sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:

 

 

a) tytuł uchwały,

 

b) podstawę prawną,

 

c) tekst uchwały,

 

d) podpis Przewodniczącego.

 

 

2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:

  

a) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,

 

b) daty podjęcia uchwały,

 

c) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

  

3. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

  

§ 17

 

 

1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są uchwały w sprawach:

  

a) Regulaminu lub zmiany Regulaminu,

 

b) wystąpienia z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

 

c) rozwiązania Rady.

  

2. Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.

  

§18

  

1. Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

 

ROZDZIAŁ V


 RADA KLASOWA RODZICÓW

 

 

§ 19

 

1. Rodzice uczniów klasy, przy obecności co najmniej 50% liczby uczniów danej klasy, na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają spośród siebie Radę  Klasy, w składzie:

  

a) przewodniczący,

 

b) wiceprzewodniczący, pełniący też funkcję sekretarza,

 

c) skarbnik.

  

2. Kadencja rady klasy trwa trzy lata.

  

3. W razie ustania członkostwa w radzie klasy przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, rodzice na najbliższym zebraniu, z zachowaniem quorum określonego w  ust. 1, przeprowadzają wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

  

4. Zebranie rodziców uczniów może odwołać radę klasy lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji i wybrać nową radę lub nowych członków rady na okres do końca kadencji. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

  

5. Do głosowań podczas zebrań rodziców w sprawach, o których mowa ustępach poprzedzających, stosuje się odpowiednio przepisy § 12 i § 13.

  

6.O zmianie Przewodniczącego Rady Klasy informuje się Przewodniczącego  niezwłocznie po każdorazowym przeprowadzeniu wyborów.

 

 § 20

 

 

1.Pracami Rady Klasy kieruje przewodniczący.

  

2.Przewodniczący Rady Klasy w szczególności:

 

a) reprezentuje rodziców uczniów klasy i Radę Klasy wobec innych podmiotów,

 

b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów klasy,

 

c) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady klasy,                    

 

d) zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy uczniów klasy, posiedzenia Rady Klasy.

  

§21

  

1. Rada Klasowa Rodziców może występować w porozumieniu z wychowawcą uczniów klasy, z wnioskami do Dyrektora oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla klasy, w granicach statutowych kompetencji Rady.

 

2. Rada Klasy reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie na zasadach wynikających z Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VI

 

 PREZYDIUM

 

§ 22

 

 

1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych § 7 ust. 2.

  

2. Uchwałę w sprawie wyznaczenia przez Prezydium przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach, Przewodniczący przedstawia Radzie do akceptacji na najbliższym zebraniu Rady, a w razie odmowy akceptacji, przedstawicieli wyznacza Rada.

  

3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 10 Prezydium, w szczególności:

  

a) pomaga w przygotowaniu projektu porządku zebrania Rady oraz projektów uchwał Rady,

 

b) sporządza uchwały podjęte w trybie §16.

  

§ 23

 

1. Prezydium, składające się z 5-7 osób, wybiera Rada spośród swoich członków.

  

2. Osoby kandydujące do wyboru może zgłosić każdy członek Rady, w liczbie nie przekraczającej pełnego składu Prezydium. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażenie zgody przez zgłaszaną osobę.

  

3. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę członków Prezydium, wybrane zostają te osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów. W razie potrzeby, wynikającej z równej liczby głosów oddanych na kandydatów, prowadzący zebranie zarządza kolejne tury głosowania.

  

 4. Jeżeli Rada postanowi o wyborze członków  Prezydium  w głosowaniu tajnym, w skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby  kandydujące do Prezydium.

 

§ 24

  

1. Kadencja Prezydium trwa trzy lata.

 

2. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, na najbliższym zebraniu Rady przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. Przepisy § 23 ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio.

  

3. Rada może odwołać Prezydium w całości i dokonać wyboru nowego Prezydium.

  

4. Rada może odwołać poszczególnych członków Prezydium przed upływem   kadencji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 § 25

  

1. Na pierwszym posiedzeniu, w dniu dokonania przez Radę wyboru, Prezydium konstytuuje się w składzie:

  

a) Przewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady,

 

b) wiceprzewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady

 

c) sekretarz, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Rady,

 

d) 4 członków Prezydium.

  

2. Do momentu wyboru Przewodniczącego pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium prowadzi dotychczasowy Przewodniczący albo wyznaczony przez niego, lub         - w razie braku wyznaczenia - obecny na zebraniu Rady inny członek dotychczasowego Prezydium, a w innych przypadkach - Dyrektor.

  

3. Prezydium Rady na swym pierwszym w kadencji posiedzeniu ustala podstawowe zasady pracy w tym:

 

a)      ramowy harmonogram posiedzeń,

 

b)      zasady komunikowania się w okresach pomiędzy posiedzeniami,

 

c)      zasady współdziałania skarbnika Rady ze skarbnikami Rad Klasowych i pozostałymi organami szkoły.

  

§ 26

 

Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:

  

a) kieruje pracą Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w Regulaminie,

 

b) kieruje pracą Prezydium, w tym w szczególności:

 

c) określa zakresy zadań pozostałych członków Prezydium,

 

d) zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium,

 

e) organizuje podjęcie uchwały przez ogół rodziców – z inicjatywy  własnej lub na 

 

wniosek Prezydium, Rady albo Dyrektora.

  

§ 27

  

1. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący.

  

2. Z wnioskiem o zwołanie Prezydium może wystąpić Dyrektor.

  

3. Przepisy § 9 ust. 3 - 5 i § 11 stosuje się odpowiednio.

  

§ 28

 

1. Uchwały Prezydium podejmowane są przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w § 12 ust. 1 i ust. 3, § 13 oraz § 14 ust. 1 pkt a i ust. 2.

  

§ 29

 

1. Posiedzenia Prezydium protokołowane są z zachowaniem zasad określonych w § 15 ust. 2 i ust. 3.

 

ROZDZIAŁ VII

 

GROMADZENIE I ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU RODZICÓW DLA SZKOŁY

 

§30

 

 

 1. Rada gromadzi środki finansowe na fundusz zwany: FUNDUSZ RODZICÓW DLA SZKOŁY w skrócie FRDS.

 

§31

  

1. FUNDUSZ RODZICÓW DLA SZKOŁY powstaje z:

 

a)      dobrowolnych składek rodziców,

 

b)      innych dochodów wygospodarowanych przez Radę zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

 


§32

 

 

1. FUNDUSZEM RODZICÓW DLA SZKOŁY zarządza Prezydium Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem szkoły, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły w szczególności Dyrekcją Szkoły.

 

§33

  

1. Środki finansowe FRDS Rada gromadzi w banku na bieżącym rachunek oszczędnościowo –rozliczeniowym. 

  

§34 

  

1. Rada może pozostawić pod opieką skarbnika tak zwane pogotowie kasowe w  wysokości ustalonej na pierwszym w kadencji posiedzeniu Prezydium Rady.

 


§35
 

 

1. Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają upoważnieni przez Radę  przedstawiciele Prezydium Rady w tym skarbnik.

 

  

§36

 

1. Środki gromadzone na FRDS pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców pozostają do dyspozycji Prezydium Rady.

 

§37

  

2. Środki z FRDS wydatkowane są dla realizacji zadań określonych w § 5 ust.2, zgodnie z ramowym preliminarzem wydatków ustalanym na pierwszym w roku  szkolnym walnym zebrania Rady. Preliminarz ten musi uwzględnić:

 

  

a)      zasady podziału środków ze składek rodziców na: część pozostającą do dyspozycji Rad Klasowych i część pozostającą do dyspozycji Prezydium Rady,

 

b)      określenie głównych celów wydatkowania środków będących w dyspozycji Prezydium Rady.

 

  

§38

 

 

1. Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu Rady, skarbnik Prezydium Rady przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe.

 

 

§39

  

2. Skarbnicy Rad Klasowych zobowiązani są do przedstawienia rodzicom swoich klas, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu, sprawozdania finansowego ze środków finansowych za rok szkolny miniony.

  

 

ROZDZIAŁ VII

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§40

  

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

 

 

2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu wybiera w sposób przez siebie ustalony, przewodniczącego i jego zastępcę.

 

3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca i podsumowująca kadencję kontrola finansowych działań Rady.

 

  

§41

 

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca i podsumowująca kadencję kontrola finansowych działań Rady.

 

 §42

 

 1.  Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu Rady, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie, zawierające wniosek o udzielenie (lub nie) absolutorium Prezydium Rady.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII
PODSTAWOWE PRAWA RADY

 

  

§43

 

  

1. Rada może występować do Dyrektora i do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

§44

  

1. Przedstawiciele Rady mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej:

 

 

a)      na zaproszenie Dyrektora Szkoły,

 

b)      na życzenie co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

 

c)      na wniosek Prezydium Rady zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej

 

  

§45

 

 

1. Rada może z własnej inicjatywy występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, nauczycieli i Dyrektora . Wnioski takie muszą być przekazywane na piśmie.

 

§46

 

 

1. Rada może współpracować z innymi Radami Rodziców i Radami Szkół.

 

 §47

 

  

1. Rada może wystąpić z inicjatywą utworzenia Rady Szkoły.

 

   

ROZDZIAŁ IX
ROZWIĄZANIE RADY

 

§ 48

 

1. Rada może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu się,  jeśli uzna, że wystarczającą reprezentację interesów rodziców uczniów Szkoły zapewnia Rada Szkoły.

 

 2. Rozwiązanie Rady równoznaczne jest z rozwiązaniem Prezydium, które jednak pełni swoje obowiązki w zakresie dysponowania środkami Funduszu Rady, aż do wyczerpania tych środków.

 

ROZDZIAŁ X

ZMIANY REGULAMINU I PRZEPISY KOŃCOWE

 

 § 49

 

 1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 

 2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

 

3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.

 

 4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

 

§50

 

  

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ...13.09.2006 r.

 

  

 

Przewodniczący  Rady Rodziców

 

 

 

 

 [1] Tekst jednolity.

 


Przejdź do góry