Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Projekty

Projekty

Ankieta

 

 

Realizowane projekty

 

 

 

Od 2007 roku szkoła realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki pozyskanym kwotom pieniężnym zrealizowano wiele zajęć dla uzdolnionych uczniów oraz tych, którzy wykazują trudności w nauce. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach turystyczno - krajoznawczych, obozach sportowych, koloniach lingwistycznych, zwiedzali telewizję, uczestniczyli w spektaklach teatralnych, sami organizowali przedstawienia teatralne oraz podejmowali szereg innych aktywności.

 

Rok szkolny 2015-2016 oraz 2016-2017

Szkoła Równych Szans - VI edycja 

 

Regulamin rekrutacji  uczestników

Projektu konkursowego RPMA.10.01.01-14-3910/15
 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów i nauczycieli
  w projekcie konkursowym  RPMA.10.01.01-14-3910/15 Szkoła Równych Szans VI edycja. Umowa o dofinansowanie nr RPMA. 10.01.01.-14-3910/15-00, projekt współfinasowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 2. Beneficjentem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą
  w Warszawie, ul. Żurawia 43.
 3. Partnerem Projektu jest Miasto Przasnysz,  06-300 Przasnysz, ul. Kilińskiego 2.

 

§ 2

Informacje o Projekcie

 1. Termin realizacji projektu: 01.09.2016 - 31.12.2017.
 2. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu , ul Żwirki i Wigury 4 , 06-300 Przasnysz, której Organem Prowadzącym jest Miasto Przasnysz.
 3. Celem projektu jest wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w opanowywaniu kompetencji kluczowych w nauce oraz rozwijaniu indywidualnych zdolności
  i predyspozycji dzieci, poprzez objęcie ich  dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi.
 4. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
 5. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć
  i potrzeb poszczególnych grup uczestników.
 6. Zajęcia w ramach projektu prowadzić będą nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 1.
 7. Obecność uczestników odnotowywana będzie przez nauczycieli prowadzących zajęcia, którzy każdorazowo będą sprawdzać listę obecności zawartą w dzienniku tych zajęć.
 8. O możliwości przystąpienia uczniów do projektu rodzice/opiekunowie prawni będą informowani przez nauczycieli prowadzący zajęcia oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły i na zebraniach szkolnych.
 9. W projekcie zaplanowano następujące zajęcia pozalekcyjne:
  1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego  dla klas II, III, V i VI  
  2. Koło  j. angielskiego dla klas IV, V i VI
  3. Koło  j. niemieckiego dla klas VI
  4. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  z j. angielskiego dla klas IV i V
  5. Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas V i VI
  6. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas  IV i V
  7.  „Mistrz matematyki" – zajęcia rozwijające dla  klas II i III
  8.   Koło matematyczne  dla klas  I, II i III
  9. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas I i II
  10. "Odkrywcy świata"  - zajęcia przyrodnicze rozwijające dla klas III
  11. "Akademia małych naukowców" –zajęcia rozwijające przyrodniczo-naukowe oparte na metodzie eksperymentu dla klas I-III
  12. Koło ekologiczne dla klas IV-VI
  13. Koło przyrodnicze dla klas IV-VI
  14. Zajęcia rozwijające z zakresu TIK dla klas III
  15. "Mistrzowie kodowania" - zajęcia  rozwijające z zakresu TIK dla klas IV- VI
  16. "Młody obywatel" – zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje społeczne dla klas IV-VI
  17. Zajęcia z psychologiem dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym - klasy I-III
  18. Zajęcia z psychologiem kształtujące właściwe postawy społeczne dla klas  IV- VI
  19. Lekcje twórczości dla ucz. klas II i III
  20. Zajęcia dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu dla klas  II i III
  21. Logopedia dla uczniów z klas I- III
  22. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu dla klas IV i V
  23. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I- III
  24. "I smacznie i zdrowo" – zajęcia  techniczne dla klas IV- VI
  25. "TIK-TOC " - zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce dla   klas I- III

§ 3

          Zasady rekrutacji i kwalifikowania  uczestników – uczniów

 1. Rekrutacja uczniów do poszczególnych rodzajów zajęć prowadzona będzie we wrześniu 2016r. (na  rok szkolny 2016/2017) oraz we wrześniu 2017 r. (na pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018)  w oparciu o niniejsze zasady:

1.  Do udziału w projekcie uprawnieni są uczniowie klas I- VI wyłącznie ze Szkoły
     Podstawowej nr 1 w Przasnyszu.

2. Na zajęcia rekrutowani będą uczniowie i uczennice zgodnie z ich potrzebami
    edukacyjnymi, zainteresowaniami  i predyspozycjami.

3. Rekrutacji uczniów dokonywać będą nauczyciele zatrudnieni w SP1, prowadzący
    zajęcia w ramach projektu.

3. Nauczyciele tworząc grupę, w której będą prowadzili zajęcia, uwzględnią
    następujące kryteria doboru uczniów:

 1. specjalne potrzeby swoich uczniów,  zalecenia  lekarzy specjalistów i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz sugestie wychowawców klas,
 2. trudności w opanowaniu kompetencji kluczowych w nauce (niska średnia ocen z: matematyki, przyrody, j. angielskiego),
 3. zdolności i predyspozycje w danej dziedzinie (zajęcia informatyce,
  matematyka, j. angielski, j. niemiecki, przyroda) ,
 4. trudną sytuację materialną uczniów uniemożliwiająca im dostęp do odpłatnych  zajęć dodatkowych.

4. Uczniowie do poszczególnych zajęć będą rekrutowani z zachowaniem zasad
    równości kobiet i mężczyzn.

5.  Wszyscy uczniowie Szkoły maja takie same szanse na udział w zajęciach
     realizowanych w ramach projektu  bez względu na: stan zdrowia, rasę, wyznanie,
    czy sytuację materialną.

              2.  O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesu rekrutacji decyduje wypełnienie
                    następujących warunków:

                             1.  Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisanie przez
                                 rodzica /opiekuna prawnego uczestnika Deklaracji uczestnictwa w projekcie
                                 według wzoru stanowiącego  ( zał. 1.)

                           2. Wypełnienie przez rodzica /opiekuna prawnego formularza z danymi uczestnika
                               projektu.  Formularz wypełniony na potrzeby Beneficjenta projektu -   Fundacji
                               Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43. (zał. nr 2)

                           3. Wskazania nauczycieli i wychowawców  dotyczące potrzeb uczestniczenia
                               ucznia/uczennicy w danych zajęciach.

                           4. Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  i lekarzy specjalistów do objęcia
                                ucznia/uczennicy wsparciem w postaci zajęć dodatkowych.

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie przekazywana będzie uczniom/uczennicom za
      pośrednictwem nauczycieli prowadzący zajęcia oraz dostępna jest na stronie internetowej
      szkoły.

4. Deklaracje uczestnictwa w projekcie rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wypełnić,
     podpisać, a następnie przekazać do nauczyciela prowadzącego zajęcia.

5.  Jeden uczeń może wziąć w kilku typach zajęć realizowanych w ramach projektu.

6. W przypadku większej ilości uczniów/uczennic chętnych do udziału w projekcie
       w stosunku do ilości dostępnych miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa. O miejscu
       na liście rezerwowej ucznia/uczennicy decyduje kolejność zgłoszenia.

              7. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony
                   pierwszy uczeń, bądź uczennica z listy rezerwowej.

             8. Ewidencjonowaniem uczestników projektu oraz wpisywaniem uczniów i uczennic na listę
                  rezerwową zajmować się będzie koordynator projektu.   


Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników - nauczycieli

 1.  Zajęcia w ramach projektu SRS VI prowadzić będą nauczyciele zatrudnieni w Szkole
   Podstawowej nr 1, którzy zadeklarowali wcześniej taką gotowość.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są wypełnić formularz DANYCH  UCZESTNIKA PROJEKTU  - NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELE. Wypełniony formularz przekazany będzie Beneficjentowi projektu -   Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  z siedzibą  w Warszawie, ul. Żurawia 43. (zał. nr 3).
 3. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni przy realizacji projektu posiadają odpowiednie  kwalifikacje wymagane do prowadzenia poszczególnych zajęć.
 4. Możliwość prowadzenia zajęć przez nauczycieli nie była uzależniona od  ich płci i wieku.
 5. Nauczyciele zatrudnieni do realizacji zajęć zadeklarowali chęć podniesienia swoich kompetencji w zakresie umiejętności TIK, poprzez udział w warsztatach metodycznych zorganizowanych w ramach projektu.

§ 4

Obowiązki uczestników

 1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia uczestnika jego rodzic/prawny opiekun ma obowiązek wypełnić i dostarczyć do nauczyciela prowadzącego zajęcia następujące dokumenty :

a)      Deklaracja uczestnictwa w projekcie. o której mowa w § 3, pkt.2 ust.1.

b)     Dane uczestnika projektu – formularz wypełniony na potrzeby Beneficjenta projektu -   Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43.

 1. Spełnienie wyżej wymienionych obowiązków warunkuje udział w projekcie.
 2. Deklarując udział w projekcie uczestnik i jego rodzic/opiekun prawny zgadzają się na podawanie danych osobowych, wypełnianie oświadczeń i deklaracji związanych z jego realizacją.
 3. Pozostałe obowiązki uczestnika:

1.  systematyczne uczestniczenie w zajęciach,

2. nieobecność uczestnika na zajęciach rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest
      usprawiedliwić pisemnie u nauczyciela prowadzącego,

3. udział w badaniach ewaluacyjnych projektu – (monitoring osiągania kompetencji
     kluczowych; wypełnianie ankiet)

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w czasie trwania zajęć
      rodzic/opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia
      pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od 01.09.2016 do końca realizacji projektu.
 3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
 4. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.

 

Rok szkolny 2012-2013 oraz 2013-2014

 

 

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - IV EDYCJA BIS

 

 

 

W SP nr 1 przez dwa lata realizowana była IV edycja projektu Szkoła Równych Szans. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem szkoły w  podejmowanych działaniach  była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

W ramach  projektu uczniowie „Jedynki” objęci zostali szeregiem zajęć pozalekcyjnych, mających na celu wspieranie ich w nauce oraz rozwijających zainteresowania i pasje.

 1. Zajęcia rozwijające z matematyki dla kl. VI „Matematyka jest wszędzie”
 2. Zajęcia informatyczne dla kl. VI „Komputerowe potyczki naukowe”
 3. Zajęcia z techniki dla kl. VI „Z techniką za pan brat”
 4. Zajęcia plastyczne dla kl. VI „Plastyczne inspiracje”
 5. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego  dla kl. IV „Język angielski-moja pasja”
 6. Zajęcia rozwijające z  języka angielskiego dla kl. VI „Język angielski- moja pasja”
 7. Zajęcia z języka niemieckiego dla kl. V „Zaprzyjaźnij się z językiem niemieckim”
 8. Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla kl. VI „Język niemiecki nie jest  mi obcy”
 9. Zajęcia  wyrównawcze z języka polskiego dla kl. II „Pisanie i czytanie wcale nie jest trudne”
 10. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl. III „Pisanie i czytanie wcale nie jest trudne”
 11. Zajęcia wspierające dla uczniów klas VI ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. Zaprzyjaźnij się z językiem polskim”  
 12. Zajęcia z języka rosyjskiego dla uczniów kl. IV-VI

Udział w zajęciach dał szóstoklasistom możliwość lepszego przygotowania do napisania sprawdzianu w kwietniu. Pozostali uczniowie mogli zwiększyć swoje kompetencje językowe z języka angielskiego, bądź rozpocząć naukę języka niemieckiego i rosyjskiego.

 

Rok szkolny 2011-2012

 

 

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS III EDYCJA - PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

 

 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Kwota dofinansowania: 105 000,00 zł

 

Partnerstwo przy realizacji projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Czas realizacji: listopad 2011 - czerwiec 2012

 

Opis projektu:

Były to zajęcia pozalekcyjne rozwijające oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, zorganizowana została opieka pedagogiczno-psychologiczna  dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, jak również realizowane są dodatkowe zajęcia ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych).

 

Zorganizowano również zajęcia przy wdrożeniu nowych, innowacyjnych form nauczania  i oceniania cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

 

Innowacyjną formą były „Lekcje twórczości”, które rozwijają wyobraźnię i kreatywność dzieci. Wpływają na wrażliwość emocjonalną i umiejętność wyrażania uczuć.

 

O tym jak ciekawym regionem jest Przasnysz przekonali się uczniowie biorący udział w zajęciach pod nazwą „Odkrywcy przeszłości”. Mieli oni okazję do spotkań z ciekawymi ludźmi- pasjonatami historii. Zwiedzali miejscowe zabytki, wspólnie poznawali przeszłość, która stawała się coraz bardziej pasjonująca.

 

Projekt „SRS - 3 edycja” to także koło modelarskie, na którym uczniowie pod okiem instruktora budowali modele samolotów i samochodów.

 

Nauczyciele służyli także pomocą uczniom w odrabianiu prac domowych.

 

W ramach szkolnego programu przeciwdziałania przemocy i agresji wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pozalekcyjnych zajęciach warsztatowych z zakresu reagowania na agresję i przemoc.

 

Rok szkolny 2010-2011

 

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS II EDYCJA - PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Partnerstwo przy realizacji projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Czas realizacji: październik 2010 - czerwiec 2011

Opis projektu:

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. W projekcie zaplanowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  i pozaszkolne dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (języków obcych,   informatyki,  nauk przyrodniczo-matematycznych),  doradztwo  i opiekę pedagogiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce.

W ramach projektu będą się odbywały:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. I-III
 • terapia logopedyczna
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia wyrównawcze z j. obcych dla kl. VI
 • zimowe półkolonie językowe zajęcia komputerowe
 • zajęcia z matematyki dla kl. V i VI
 • koło przyrodnicze

Rok szkolny 2009-2010

 

SŁONECZNY TEATR. INTEGRACJA PRZEZ SZTUKĘ

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Kwota dofinansowania 49 480,00zł

Czas realizacji: kwiecień - lipiec 2010

Opis projektu:

Celem projektu było przygotowanie przedstawienia i zaprezentowanie go mieszkańcom Przasnysza. Beneficjentami projektu było 47 uczniów w tym 15 z niepełnosprawnością. Uczestniczyli oni w cyklu zajęć w grupach: aktorskiej, wokalno-tanecznej i plastycznej, która pod kierunkiem nauczycieli przygotowywała scenografię. Przez wiele godzin ćwiczyli role, ruch sceniczny, uczyli się piosenek, wykonywali elementy scenografii. We wszystkich zajęciach brali udział zarówno uczniowie zdrowi jak ich niepełnosprawni koledzy. Razem uczyli się ról, przygotowywali scenografię i choreografię.

Podczas przygotowań uczniowie mieli okazję do obejrzenia dwóch spektakli w teatrach warszawskich i udziału w warsztatach w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, w czasie których obejrzeli kulisy teatru i spotkali się z aktorem.

Finałowym działaniem projektu było przedstawienie „Pinokio", które odbyło się 15 czerwca 2010.

Dla wielu dzieci biorących udział w projekcie było to pierwsze spotkanie z prawdziwym teatrem, pierwsza możliwość rozwinięcia i zaprezentowania swoich talentów, oraz szansa na realizację małych marzeń.

 

 

Rok szkolny 2007-2008

 

WYRAZIĆ SIEBIE - Szkoła Równych Szans I edycja - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.1.2.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic w jakości usług edukacyjnych

Kwota dofinansowania: 102 792,00 zł

Partnerstwo przy realizacji projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opis projektu:

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.  W projekcie zaplanowane były dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz  specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, dodatkowe  zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, doradztwo i opiekę pedagogiczną dla uczniów wykazujących problemy  w nauce.

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Klub Młodego Artysty dla uczniów mających określone zainteresowania i pragnących doskonalić swoje uzdolnienia (śpiew, taniec, gra   na   instrumentach,  malarstwo,  fotografia  i  technologia   informacyjna).  Działały  sekcje:  malarska,  muzyczna,  taneczna  i fotoreporterska. Sekcja malarska skupiała uzdolnioną plastycznie i wrażliwą na piękno sztuki młodzież. Pod okiem szkolnego plastyka uczniowie zapoznali się z malarstwem olejnym, uczyli się kompozycji obrazu, perspektywy, mieszania kolorów. Zajęcia trwały po cztery godziny lekcyjne dwa  razy w miesiącu ( w soboty), a nierzadko i dłużej. Początkujący malarze tworzyli swoje dzieła z użyciem profesjonalnego sprzętu. Gotowe prace złożyły się na wystawę, która została zaprezentowana społeczności szkolnej. W styczniu, dzięki dyrekcji Miejskiego Domu Kultury, który udostępnił swoje pomieszczenia, wystawę  obejrzeli również mieszkańcy Przasnysza.
 2. Letnia   półkolonia   lingwistyczna   dla   uzdolnionych   językowo  uczniów   (język  angielski  i niemiecki). Wzięło w nich udział 30 uczniów wykazujących zdolności w posługiwaniu się językiem niemieckim lub angielskim. Zajęcia zakończyły się przedstawieniami w wykonaniu uczestników półkolonii. Pokaz oglądali licznie zgromadzeni rodzice oraz zaproszeni goście.
 3. Korekcja wad postawy: gimnastyka korekcyjna, nauka pływania, sportowy obóz narciarski w Poroninie
 4. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych i z dysfunkcjami - choreoterapia, gimnastyka mózgu, terapia dla uczniów z ADHD,   psychomotoryka.  Zajęcia  z  psychomotoryki  przeznaczone  dla  uczniów  niepełnosprawnych  oraz  dzieci z trudnościami w uczeniu się. Celem ćwiczeń była poprawa  koncentracji uwagi i organizacji własnych czynności. Wzmacniały poczucie pewności siebie  i wiarę we własne możliwości.
 5. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Podczas ćwiczeń  dzieci korzystały, z zakupionego w ramach projektu, sprzętu rehabilitacyjnego np.: równoważni, kształtek rehabilitacyjnych, wałków jeżyków czy piłek sensorycznych. Dzięki tym akcesoriom zajęcia gimnastyki korekcyjnej dosłownie „nabrały koloru" a uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczyli.

Wyremontowano również jeden z budynków z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci.

 

 

CHCĘ, WIEM, POTRAFIĘ...

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.

„Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Opis projektu:

Zajęcia sportowe dla uczniów klas III-VI

 • piłka siatkowa
 • piłka koszykowa
 • piłka nożna
 • unihokej
 • zespół cheerleaderek

Zajęcia rozwijające zainteresowania   i pogłębiające wiedzę dla uczniów klas II-VI

 • zajęcia matematyczne
 • zajecia przyrodnicze
 • zajęcia literacko-dziennikarskie
 • zajęcia historyczne
 • zajęcia informatyczne
 • grupa Odkrywców Świata

Zajęcia wspierające rozwój dzieci   z deficytami i trudnościami w dla uczniów klas I-VI

  • badania przesiewowe mowy
  • zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysortografią i dysgrafią
  • zajęcia dla dzieci zahamowanych i nieśmiałych
  • zajęcia dla dzieci agresywnych
  • zajęcia matematyczne
  • zajęcia informatycznePOCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO I CHRZESCIJAŃSTWA NA ZIEMIACH POLSKICH

Projekt realizowany w ramach programu Wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci narodowej

„Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni".

Budżet projektu: 19 653,81 zł  w tym kwota dofinansowania 8601 zł

Czas realizacji: 01.10.2007 - 17.10.2007

Opis projektu:

W projekcie udział wzięło 117 uczniów z klas VI. Zostali oni podzieleni na 3 grupy. Każda z grup wyjechała na 3-dniową wycieczkę na trasie Przasnysz - Biskupin - Gniezno - Ostrów Lednicki - Pobiedziska - Gniezno - Strzelno - Kruszwica - Przasnysz

Cele szczegółowe:

- uświadomienie uczniom  znaczenia chrztu dla państwa polskiego

- zapoznanie z legendarnymi początkami państwa polskiego

- wyjaśnienie roli Gniezna jako pierwszej stolicy Polski

- uświadomienie wpływu chrześcijaństwa na kulturę Polaków

- ukazanie obronnego charakteru pierwszych osad na ziemiach polskich

- wyjaśnienie roli Polan z zjednoczeniu państwa polskiego

- wyjaśnienie pochodzenia polskiego godła

 

Cele ogólne:

- stworzenie dziecku możliwości zetknięcia się z faktami i zjawiskami historycznymi w ich naturalnym środowisku
- dokonanie korelacji wiedzy międzyprzedmiotowej.

- uatrakcyjnienie i urozmaicenie procesu kształcenia i wychowania

- kształtowanie umiejętności obserwacji
- kształtowanie aktywności poznawczej dziecka

- popularyzowanie form poszukiwania i odkrywania piękna i kultury naszej Ojczyzny

- ugruntowanie tożsamości narodowej młodych Polaków

- rozbudzanie i utrwalanie postaw patriotycznych wśród uczniów

- nauka współdziałania, współpracy, uczynności, wspólnego radzenia sobie z trudnościami

- integracja zespołów klasowych

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności, dyscypliny i punktualności.

 

 

SPORT PRZEZ CAŁY ROK

Zajęcia sportowe  realizowane są w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

Czas realizacji:05-06.2008 r. oraz 09.12.2008 r.

Opis projektu:

Realizacja zajęć odbywała  się w miesiącach od maja do czerwca i od września do grudnia 2008r.

W zajęciach brali udział wszyscy chętni uczniowie z klas IV-VI - to grupa  około  75  uczniów.  Mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach  z piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej, unihokeja i w zajęciach taneczno-sportowych.

Adresatami zajęć byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu. W 2008 roku pragniemy poszerzyć ofertę zajęć sportowych. W związku z tym przeprowadzono  zajęcia sportowe w ramach szkolnej akcji ,,Sport przez cały rok". Akcję tę skierowano do grupy uczniów z rodzin patologicznych i rodzin o niskich dochodach oraz dzieci z terenów wiejskich. Uczestnikami akcji byli uczniowie bez względu na możliwości psychomotoryczne z klas I-VI . Celem zajęć było podniesienie sprawności fizycznej, kształtowanie równowagi emocjonalnej, rozwijanie zamiłowań do wybranych dyscyplin sportowych, zapobieganie wadom postawy, kształtowanie pozytywnych postaw: współzawodnictwa, współdziałania w grupie. Dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w różnorodnych zajęciach sportowych, każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Powstały sekcje piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, unihokeja oraz zespół czirliderek. W ramach zajęć uczniowie pod okiem nauczycieli podnosili swoje umiejętności.

 

 


Przejdź do góry