Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godz. 800 – 1500 .

 Mogą z niej korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice.

 Biblioteka pełni rolę wyjątkowej pracowni,  w której uczniowie mają stworzone warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania technologią informacyjną.

Biblioteka kształtuje kulturę czytelniczą uczniów. Rozbudza i rozwija ich indywidualne zainteresowania oraz wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się. Na dzieci czeka  wiele interesujących lektur: bajek, baśni, powieści podróżniczych, historycznych, przyrodniczych, fantastycznych i obyczajowych. Czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru liczącego ponad 12 000 woluminów.

Biblioteka szkolna jako centrum informacji posiada bogaty księgozbiór popularnonaukowy zawierający encyklopedie, słowniki, leksykony, książki o tematyce przyrodniczej, geograficznej, historycznej, artystycznej.

 W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w komputery, drukarkę i skaner. Odwiedzający czytelnię mogą zapoznać się z prenumerowanymi przez szkołę czasopismami, takimi jak: Victor Junior, Kumpel, Świerszczyk, Biblioteka w Szkole, Tygodnik Przasnyski.

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

 

I Postanowienia ogólne

 

         1.         Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, przygotowującą uczniów do samokształcenia, edukacji ustawicznej, do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

         2.          Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, oraz rodzice uczniów.

 

II Funkcje biblioteki

       1.           Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

       2.           Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów.

         3.         Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli.

 

III Organizacja biblioteki

         1.         Bezpośredni nadzór na pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.

         2.          Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w którym wydzielona jest wypożyczalnia i czytelnia.

         3.         Biblioteka udostępnia swe zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

         4.          Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum.

         5.          Zbiory biblioteki dostosowywane są do profilu szkoły i zainteresowań użytkowników.

         6.          Bibliotekę obsługuje dwóch nauczycieli bibliotekarzy, których zadania wyszczególnione są w planie pracy.

         7.          Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły, który ustalany jest na początku roku kalendarzowego.

         8.         Działalność biblioteki może być dotowana przez komitet rodzicielski i innych ofiarodawców.

 

IV Prawa i warunki korzystania ze zbiorów

         1.         Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.

         2.         Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu· czytając lub przeglądając w czytelni, wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.

         3.          Każdy uczeń, może wypożyczyć 4 książki na okres trzech tygodni.

         4.         Zbiory można wypożyczać tylko na swoje nazwisko. Wypożyczenie na inne nazwisko równoznaczne jest z kradzieżą.

         5.         Przepisywanie książek na inną osobę może się odbywać tylko w obecności tej osoby.

         6.         Wypożyczone dokumenty należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

         7.         Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki. Jeżeli nie zgłosi się po zarezerwowaną pozycję w oznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.

         8.         W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem.

         9.         Czytelnik chory na chorobę zakaźną nie może korzystać ze zbiorów.

       10.        Czytelnik, który zgubi lub zniszczy dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić takie same lub inne wskazane przez nauczyciela bibliotekarza. W wyjątkowych wypadkach biblioteka może udzielić zgody na odkupienie pozycji o innym tytule.

       11.        Uczeń kończący naukę w szkole lub przerywający naukę z różnych powodów rozlicza się z biblioteką podpisując obiegówkę.

       12.       Nauczyciele oraz pracownicy szkoły kończący prace w szkole zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką.

 

 

Regulamin

korzystania przez uczniów z darmowych podręczników

 i materiałów edukacyjnych

w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwanych dalej regulaminem, reguluje:

1)    zasady wypożyczania podręczników edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,

2)    obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem,

3)   postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego,

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania nieodpłatnie podręczników lub materiałów edukacyjnych;

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności przekazywany bez obowiązku zwrotu po zakończeniu roku szkolnego.

rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych

§ 3

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki i  materiały edukacyjne.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat
 3. Biblioteka nieodpłatnie:

a)    wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;

b)   zapewnia uczniom dostęp do podręczników edukacyjnych mających postać elektroniczną

§ 4

     1.  Wypożyczanie i zwrot podręczników podlega ewidencji

     2.   Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

     3.  Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępniane są na stanowiskach komputerowych w bibliotece lub na stronie internetowej szkoły.

 § 5

 1. Do wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są uczniowie szkoły.
 2. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego – w pierwszym tygodniu nauki danego roku szkolnego.
 3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktycznych
 4. Najpóźniej w przedostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej
 5. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych  płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).

 § 6

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust.2
 2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

 § 7

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem określonym w ust.3.
 3. Dopuszcza się używania ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
 4. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 Rozdział 4

 Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiałów edukacyjnych

 § 8

 Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiałów edukacyjnych

 

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, o którym mowa w  §5 ust. 3, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

a)  kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które   uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń się nie da (np. poplamienie nie dające się usunąć, trwałe zbrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie,  wyrwanie, zagubienie kartek)

3. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze   itd. Należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów  edukacyjnych.

 § 9

 1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych szkoła na wniosek bibliotekarza wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty. Koszt zagubionego lub uszkodzonego podręcznika określa się na podstawie ceny ustalonej przez MEN.
 2. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

 § 10

 Materiały ćwiczeniowe są wydawane, za potwierdzeniem ich przyjęcia przez rodzica, na rok szkolny, bez obowiązku zwrotu.

Rozdzial 5

Przepisy końcowe

§ 11

 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły
 2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Przejdź do góry