Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Procedura rekrutacji uczniów do klasy sportowej

PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ


Szkoły Podstawowej nr 1


im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z późn. zmianami),
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U z 2012r. Nr 196, poz. 1129),
 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U z 2010 r. Nr 127, poz. 857),
 5. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

 

§ 1


ZASADY OGÓLNE

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu prowadzi od klasy czwartej do szóstej klasy sportowe dla dziewcząt i chłopców. 

§ 2

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH

 

 1. Do klasy sportowej uczęszczają uczniowie przyjęci zgodnie z zasadami zawartymi w    § 4 Statutu.
 2. Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się spośród uczniów klas III szkół podstawowych.
 3. Kryteria przyjęcia do klasy sportowej:

a)   bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;

b)   pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na podjęcie nauki dziecka w klasie sportowej;

c)    dobre wyniki w nauce umożliwiające pogodzenie treningu  z wysokim poziomem nauczania oraz co najmniej poprawna ocena zachowania;

d)   uzyskanie pozytywnych wyników w testach sprawności fizycznej;

e)   pozytywna opinia wychowawcy.

 1. Zakres testu sprawności fizycznej:

 

DYSCYPLINA

 ZAKRES TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 Sprawność ogólna dziewczęta

 

 

 • Próba szybkości – bieg wahadłowy 2x15m
 • Próba mocy – zasięg – skok dosiężny
 • Próba skoczności – skok w dal z miejsca
 • Próba siły – rzut piłką lekarską /1kg/
 • Próba zwinności - ,,koperta”

Sprawność ogólna chłopcy

 

 • Próba szybkości – bieg wahadłowy 2x15m
 • Próba zwinności – ,,koperta”
 • Próba wytrzymałości – przysiady z wyrzutem nóg w tył
 • Próba mocy – zasięg – skok dosiężny
 • Próba siły – rzut piłką lekarską/1kg/

PIŁKA SIATKOWA

 

 

 

 • umiejętności techniczne:
 • rzut piłką
 • zagrywka dolna

PIŁKA KOSZYKOWA

 • umiejętności techniczne:
 • kozłowanie piłki slalomem,
 • podania i chwyty piłki z przed klatki piersiowej
 • rzuty do kosza

 

PIŁKA NOŻNA

 • umiejętności techniczne:
 • żonglerka piłką
 • prowadzenie piłki slalomem,
 • strzał na bramkę

 

                                  

5. Terminy i miejsce testów sprawności fizycznej

 Testy sprawnościowe przeprowadzane są w  marcu. Termin, miejsce i godzina podawane są do wiadomości rodziców uczniów klas trzecich z 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Podczas prób sprawności fizycznej kandydaci powinni posiadać strój sportowy (koszulka, spodenki, dres, obuwie sportowe).
 2. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności kandydata do klasy sportowej na teście sprawności fizycznej Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna może wyznaczyć dodatkowy termin testu sprawnościowego.
 3. Jeżeli w klasie sportowej są wolne miejsca, można dokonać naboru uzupełniającego w trakcie roku szkolnego na wniosek ucznia za zgodą rodziców / prawnych opiekunów/, nauczyciela lub trenera po spełnieniu wymagań zawartych w procedurze rekrutacji.
 4. Możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający po pierwszym półroczu klasy czwartej, po klasie czwartej i po pierwszym półroczu klasy piątej.

§ 3


DOKUMENTY I TERMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH

 1. Kandydaci składają deklarację przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2) w sekretariacie szkoły. Deklaracje należy złożyć nie później niż  dzień przed terminem testów sprawności fizycznej, o których mowa w § 2 ust.5.
 2. Wyniki testu sprawności fizycznej ogłoszone zostaną do 7 dni po zakończonych testach sprawnościowych.
 3. Kandydaci w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników składają w szkole następujące dokumenty: 

a)   podanie o przyjęcie ucznia do klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu, (załącznik nr 3)

b)   zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

 1. Kandydaci z innych szkół w terminie do 30.06.  składają w SP 1 następujące dokumenty:

a)   świadectwo ukończenia III klasy szkoły podstawowej,

b)   jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej.

 1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej – 15.04.
 2. W przypadku wolnych miejsc prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja.

§ 4

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE


Przy wyborze kandydata decydują:

a)   ocena testu sprawności fizycznej określonej dla każdej dyscypliny sportowej;

b)   krótka ocena opisowa i opinia wychowawcy za I półrocze bieżącego roku szkolnego – dotyczy uczniów klas trzecich szkoły podstawowej;

c)    osiągnięcia kandydata w zawodach sportowych oraz konkursach przedmiotowych i artystycznych w klasie III szkoły podstawowej.


§ 5


KOMISJA REKRUTACYJNA


 Rekrutację do klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą:

a)   wicedyrektor szkoły,

b)   trenerzy(instruktorzy) poszczególnych dyscyplin sportowych odpowiedzialni za nabór,

c)    nauczyciele wychowania fizycznego.

 1. Komisja opracowuje listę kandydatów według procedury i przedkłada ją do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły zgodnie z  ustalonym terminem.
 2. Od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice/prawni opiekunowie mogą się odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni.
 3. Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni rozpatruje odwołania i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym stronom.
 4. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

  

Procedura wchodzi w życie z dniem 28.05.2013 r. 

 


Przejdź do góry