Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin klas sportowych

 

Regulamin klas sportowych o profilu

piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)      Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu prowadzi klasy sportowe na IV – VI poziomie nauczania wg zasad określonych w Statucie.

2)      Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa 3 lata. Klasy z rozszerzonym programem piłki siatkowej dziewcząt i piłki nożnej  chłopców powoływane są od poziomu klas IV i realizują program do klasy VI.

3)      Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi.

4)      Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej rejonem.

5)      Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego określonego w „Procedurze rekrutacji uczniów do klasy sportowej”.

6)      Na wniosek trenera klasy sportowej dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy sportowej z końcem semestru lub roku szkolnego. Trener dokonuje oceny przydatności ucznia do dalszego szkolenia w terminie do końca maja każdego roku lub w uzasadnionych przypadkach po obozie sportowym.

II. PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

Uczeń klasy sportowej ma następujące prawo:

1)      korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze),

2)      do badań w przychodni sportowo-lekarskiej (częstotliwość badań określają odrębne przepisy),

3)      do korzystania pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły,

4)      po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału realizowanego w czasie swojej nieobecności,

5)      absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”,

III. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

Uczeń klasy sportowej wypełnia następujące obowiązki:

1)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,

2)      reprezentować godnie szkołę  we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego i kalendarza imprez sportowych,

3)      uczestniczyć w obozach sportowych,

4)      poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni lekarskiej,

5)      dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego

6)      przestrzegać poleceń trenera w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,

7)      przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,

8)     przestrzegać zasad kultury w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wobec uczenia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć wychowania fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego przewidziane są następujące kary:

 • pozbawienia prawa aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych na czas określony
 • pozbawienia prawa reprezentowania szkoły w zawodach sportowych,
 • pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym,
 • usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej

2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje trener w porozumieniu z wychowawcą klasy
i dyrektorem szkoły.

3. Uczeń klasy sportowej powinien:

 • być obowiązkowy i sumienny
 • aktywnie uczestniczyć w lekcji
 • wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą
 • brać aktywny udział w zawodach sportowych przynosząc szkole zaszczyt ze swych osiągnięć
 • wzorowo zachowywać się wobec nauczycieli i pracowników szkoły
 • pomagać w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami oraz właściwie oceniać zachowanie się innych dzieci

4. Nie spełnia wymogów regulaminu uczeń klasy sportowej, który:

 • nie realizuje obowiązku szkolnego (ucieka z lekcji, wagaruje, często się spóźnia, nie odrabia lekcji, nie realizuje programu klasy sportowej)
 • wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz osób dorosłych
 • nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania
 • dewastuje mienie szkolne, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża bezpieczeństwu innych
 • nie bierze udziału w zawodach sportowych
 • ma stwierdzoną, przez lekarza specjalistę, niezdolność do uprawiania sportu

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2013 r.

 


Przejdź do góry