Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin podziału na grupy - j. angielski

REGULAMIN PODZIAŁU NA

 

GRUPY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

I GRUPY BEZ ROZSZERZENIA PROGRAMU  NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

W KLASACH TRZECICH

 

Spis Treści:

Podstawa prawna

§ 1 PODZIAŁ NA GRUPY –INFORMACJE OGÓLNE

§ 2 SPRAWDZIAN – STRUKTURA I PROCEDURY

§ 3 ZWOLNIENIA ZE SPRAWDZIANU

§ 4 TERMINY SPRAWDZIANÓW I TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW

§ 5 DODATKOWE TERMINY SPRAWDZIANÓW I DODATKOWE TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW

§ 6  PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ GRUPY 4

§ 7 PRZYDZIAŁ DO GRUP JĘZYKOWYCH NOWOPRZYJĘTYCH UCZNIÓW

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r.  w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.2008.72.420)

 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu.

 

§ 1

 

PODZIAŁ NA GRUPY –INFORMACJE OGÓLNE

 1. Podział na grupy z  rozszerzonym programem języka angielskiego i grupy realizujące program bez rozszerzenia jest przeprowadzany w klasach trzecich w oparciu  o wyniki dwóch sprawdzianów kompetencji  językowej.
   
 2. Podział obowiązuje od pierwszego dnia nauki w klasie czwartej.
   
 3. O zakwalifikowaniu do grupy z rozszerzonym programem języka angielskiego lub grupy realizującej program bez rozszerzenia decyduje suma punktów uzyskanych przez ucznia z dwóch sprawdzianów kompetencji językowej (kwietniowego i majowego). 
   
 4. W obydwu grupach zaawansowania jest  realizowany ten sam program nauczania języka angielskiego. W grupach z rozszerzonym programem języka angielskiego tempo wprowadzania nowego materiału przewidzianego programem jest  szybsze i jest możliwa realizacja treści ponadprogramowych.
   
 5. W klasie liczącej powyżej 24 uczniów podział na grupy językowe jest przeprowadzany w obrębie jednego zespołu klasowego. W klasach mniej licznych podział na grupy językowe jest przeprowadzony w obrębie dwóch zespołów klasowych.
   
 6. W wyodrębnionych zespołach klasowych proporcjonalnie połowa uczniów, która uzyskała łącznie najwięcej punktów zostanie przydzielona do grupy z rozszerzonym programem języka angielskiego. Pozostali uczniowie przydzieleni zostaną do grupy realizującej program nauczania języka angielskiego bez rozszerzenia.
   
 7. W sytuacjach spornych, kiedy proporcjonalny podział na grupy w danym zespole klasowym nie jest możliwy, o przydziale do grupy z rozszerzeniem lub bez rozszerzenia decyduje średnia arytmetyczna wszystkich punktów (ocen) uzyskanych przez ucznia  w I i II semestrze klasy trzeciej.
   
 8. O podziale na grupy językowe decyduje Dyrektor Szkoły.
   
 9. Od wyników podziału na grupy językowe przysługuje odwołanie,  jeżeli rodzic lub prawny opiekun dziecka uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące procedury przydziału uczniów do grup językowych. Odwołania składa się do Dyrektora Szkoły wskazując jednocześnie przyczynę tego odwołania w terminie 3 dni od ogłoszenia informacji o przydziale do grup. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania.

§ 2

 

SPRAWDZIAN – STRUKTURA I PROCEDURY

 

1. Podział na grupy z  rozszerzonym programem języka angielskiego lub grupy realizujące program bez rozszerzenia w klasach trzecich jest przeprowadzany w oparciu  o wyniki dwóch sprawdzianów kompetencji językowej.

 

2. Przystąpienie do sprawdzianów kompetencji językowej jest obowiązkowe dla każdego ucznia klasy trzeciej z zastrzeżeniem §4 (Zwolnienia ze sprawdzianu).

 

 

3. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie trzech umiejętności:  

Sprawdzian ma formę pisemną i obejmuje treści i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej dla języka obcego nowożytnego w klasach  I-III szkoły podstawowej.

 • słuchania
 • czytania,
 • pisania. 

 

4. Sprawdzianów nie można nie zdać. Mają one tylko na celu określenie aktualnego poziomu kompetencji językowej ucznia w zakresie języka angielskiego.

 

5. Obydwa sprawdziany są przeprowadzane w wyznaczonym terminie w tym samym czasie dla wszystkich klas. Każdy z nich  trwa 45 min.

 

6. Sprawdziany kompetencji językowej są sprawdzane przez innego nauczyciela języka angielskiego uczącego w Szkole Podstawowej nr  1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu, niż ten, który aktualnie uczy  dziecko w danej klasie.

 

§ 3

 

ZWOLNIENIA ZE SPRAWDZIANU

 1. Istnieje możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku pisania sprawdzianów.
   
 2. Ze sprawdzianów są zwolnieni uczniowie, którzy mają upośledzenie w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Uczniowie ci przydzieleni są automatycznie do grupy realizującej program języka angielskiego bez rozszerzenia.
   
 3. Ze sprawdzianu są zwolnieni uczniowie, którzy:
 • zajęli miejsca od 1 do 3 w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego w klasie drugiej,
   
 • laureaci oraz finaliści ( 1 - 3 miejsce w szkole) innych konkursów i olimpiad realizowanych w klasach I-III a sprawdzających umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego.

 

Zwolnienie otrzymuje uczeń na podstawie dyplomu konkursu lub poświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, odpowiednio laureata lub finalisty.

W szczególnych wypadkach poświadczenie o uzyskanym przez ucznia wyniku w konkursie może wystawić nauczyciel języka angielskiego szkoły podstawowej  nr 1 z O.I.  w Przasnyszu, który przygotowywał ucznia do konkursu/olimpiady.

 

Zwolnienie ze sprawdzianu w takim wypadku jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianów najwyższego wyniku i przydzieleniem go do grupy realizującej program języka angielskiego z rozszerzeniem.

 

§ 4

 

TERMINY SPRAWDZIANÓW I TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 

Pierwszy sprawdzian kompetencji językowej jest przeprowadzany w ostatnim tygodniu kwietnia a drugi w połowie maja.

 

Informacja o przydziale do grup językowych zostanie ogłoszona w ostatnim tygodniu maja.

 

Sprawdziany będą udostępnione do wglądu zainteresowanym rodzicom w sekretariacie szkolnym.

 

§ 5

 

DODATKOWE TERMINY SPRAWDZIANÓW I DODATKOWE TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 

1.  W szczególnych wypadkach losowych, kiedy uczeń nie będzie w stanie uczestniczyć w którymś ze sprawdzianów językowych, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani o złożenie wniosku do Dyrektora Szkoły z prośbą o przystąpienie ucznia do pisania sprawdzianu w drugim terminie  w ciągu 7 dni od ustalonych terminów pierwszego lub drugiego sprawdzianu kompetencji językowej. Wniosek musi zawierać również pisemne uzasadnienie nieobecności ucznia lub zwolnienie lekarskie.  Wzór wniosku w załączniku nr1.
 

2. Terminy składania wniosków z prośbą o drugi termin sprawdzianu

 • do 4 maja 2016 r. włącznie – pierwszy sprawdzian kompetencji językowej
 • do 20 maja 2016 r. włącznie – drugi sprawdzian kompetencji językowej

3.Drugi termin sprawdzianu, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, zostanie wyznaczony w ciągu trzech dni roboczych po ostatecznym terminie składania wniosków w tej sprawie.

4. Informacja o wynikach sprawdzianów pisanych w drugim terminie zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni roboczych od daty napisania sprawdzianu.

5. Informacja o przydziale do grup językowych zostanie ogłoszona w ostatnim tygodniu maja.

6. Uczniowie, którzy nie przystąpili do sprawdzianu, a ich rodzice nie złożyli wniosku o przystąpienie ucznia do pisania sprawdzianu w podanym terminie, zostaną przydzieleni do grupy realizującej program nauczania języka angielskiego bez rozszerzenia.

 

 

§ 6

 

PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ GRUPY 

 

1. Przeniesienie ucznia do innej grupy językowej jest możliwa nie wcześniej niż po jednym semestrze pracy  w danej grupie.

 

2.  Przeniesienie ucznia  grupy językowej z rozszerzonym programem języka angielskiego do grupy bez rozszerzenia

 

Uczeń może zmienić grupę na podstawie wniosku do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu

Wniosek może złożyć:

 • rodzic lub prawny opiekun dziecka po zasięgnięciu opinii nauczyciela,
 • nauczyciel języka angielskiego uczącego dziecko, jeśli jego postępy w nauce okażą się niezadawalające  po zasięgnięciu opinii rodzica.

Wniosek musi zawierać pisemne uzasadnienie prośby o przeniesienie do grupy realizującej program bez rozszerzenia oraz opinię nauczyciela aktualnie uczącego dziecko. Wzór wniosku w załączniku nr2.

Przeniesienie  do innej grupy  następuje na postawie decyzji Dyrektora Szkoły.

 

 1. Przeniesienie ucznia grupy językowej realizującej program bez rozszerzenia do grupy realizującej program z rozszerzeniem 

Prawo takie przysługuje uczniowi, który otrzymał ocenę bardzo dobrą na semestr lub na koniec roku szkolnego.

Przeniesienia ucznia do  grupy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego  dokonuje się na podstawie:

- wniosku do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.

- sprawdzianu kompetencji językowej

 

Wniosek o przeniesienie może złożyć:

 • rodzic lub prawny opiekun dziecka po zasięgnięciu opinii nauczyciela, 
 • nauczyciel języka angielskiego aktualnie uczący dziecko po zasięgnięciu opinii rodzica.

Wniosek musi zawierać pisemne uzasadnienie prośby o przeniesienie do innej grupy oraz opinię nauczyciela aktualnie uczącego dziecko. Wzór wniosku w załączniku nr3.

Sprawdzian kompetencji językowej będzie przygotowywany i sprawdzany przez nauczyciela uczącego grupę z rozszerzonym programem języka angielskiego. Jeżeli uczeń otrzyma z testu minimum 90% punktów,  będzie miał możliwość zmiany grupy.

Przeniesienie  do innej grupy  następuje na postawie decyzji Dyrektora Szkoły.

 1. Termin składania wniosków - do dnia śródrocznego lub końcoworocznego  posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.
 2. Rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie terminu sprawdzianu kompetencji językowej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych  po śródrocznym lub końcoworocznym posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 3. Decyzję o przeniesieniu do innej grupy  podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.

§ 7

 

PRZYDZIAŁ DO GRUP JĘZYKOWYCH NOWOPRZYJĘTYCH UCZNIÓW

 

Dotyczy uczniów, którzy zostali przyjęci do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu po klasie trzeciej.

 

1. Uczniowie mają obowiązek przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowej.

2. Sprawdzianu Kompetencji Językowej nie można nie zdać. Ma on tylko na celu określenie aktualnego poziomu kompetencji językowej ucznia w zakresie języka angielskiego.

3. Termin sprawdzianu kompetencji zostanie wyznaczony  w ciągu 10 dni od początku pierwszego dla nowego ucznia semestru.

4. Test będzie trwał 45min.

5. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć ucznia w zakresie trzech umiejętności:  

 • słuchania
 • czytania,
   
 • pisania. 

6. Sprawdzian ma formę pisemną.
 

7. Dla ucznia przyjętego na pierwszy semestr klasy IV  sprawdzian obejmuje treści i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej dla języka obcego nowożytnego w klasach I-III szkoły podstawowej.
 

8. Dla ucznia przyjętego od drugiego semestru klasy IV jak również dla ucznia przyjętego do klasy V lub VI zakres sprawdzianu jest określony przez materiał zrealizowany do tej pory przez klasę, do której został przydzielony uczeń.
 

9. Wyniki sprawdzianu kompetencji językowej oraz informacja o przydziale do grupy zostanie podana rodzicowi lub opiekunowi dziecka nie później niż w ciągu 4 dni od daty napisania sprawdzianu.
 

10.  Decyzję o przyjęciu ucznia do grupy realizującej program z rozszerzeniem lub bez rozszerzenia podejmuje Dyrektor Szkoły.  


Przejdź do góry