Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / SRS_VI

SRS_VI

Informacje o Projekcie

 1. Termin realizacji projektu: 01.09.2016 - 31.12.2017.
 2. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu , ul Żwirki i Wigury 4 , 06-300 Przasnysz, której Organem Prowadzącym jest Miasto Przasnysz.
 3. Celem projektu jest wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w opanowywaniu kompetencji kluczowych w nauce oraz rozwijaniu indywidualnych zdolności
  i predyspozycji dzieci, poprzez objęcie ich  dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi.
 4. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
 5. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć
  i potrzeb poszczególnych grup uczestników.
 6. Zajęcia w ramach projektu prowadzić będą nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 1.
 7. Obecność uczestników odnotowywana będzie przez nauczycieli prowadzących zajęcia, którzy każdorazowo będą sprawdzać listę obecności zawartą w dzienniku tych zajęć.
 8. O możliwości przystąpienia uczniów do projektu rodzice/opiekunowie prawni będą informowani przez nauczycieli prowadzący zajęcia oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły i na zebraniach szkolnych.
 9. W projekcie zaplanowano następujące zajęcia pozalekcyjne:
  1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego  dla klas II, III, V i VI  
  2. Koło  j. angielskiego dla klas IV, V i VI
  3. Koło  j. niemieckiego dla klas VI
  4. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  z j. angielskiego dla klas IV i V
  5. Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas V i VI
  6. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas  IV i V
  7.  „Mistrz matematyki" – zajęcia rozwijające dla  klas II i III
  8.   Koło matematyczne  dla klas  I, II i III
  9. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas I i II
  10. "Odkrywcy świata"  - zajęcia przyrodnicze rozwijające dla klas III
  11. "Akademia małych naukowców" –zajęcia rozwijające przyrodniczo-naukowe oparte na metodzie eksperymentu dla klas I-III
  12. Koło ekologiczne dla klas IV-VI
  13. Koło przyrodnicze dla klas IV-VI
  14. Zajęcia rozwijające z zakresu TIK dla klas III
  15. "Mistrzowie kodowania" - zajęcia  rozwijające z zakresu TIK dla klas IV- VI
  16. "Młody obywatel" – zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje społeczne dla klas IV-VI
  17. Zajęcia z psychologiem dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym - klasy I-III
  18. Zajęcia z psychologiem kształtujące właściwe postawy społeczne dla klas  IV- VI
  19. Lekcje twórczości dla ucz. klas II i III
  20. Zajęcia dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu dla klas  II i III
  21. Logopedia dla uczniów z klas I- III
  22. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu dla klas IV i V
  23. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I- III
  24. "I smacznie i zdrowo" – zajęcia  techniczne dla klas IV- VI
  25. "TIK-TOC " - zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce dla   klas I- III

Przejdź do góry