Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasy 0 - III

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020

 

 

KLASY 0    LIDER Renata Dominiak

 

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider działania

Nauczyciele wspierający

„Ja”

Czerpię wiedzę
z różnych źródeł

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych ludzi.

 

 

 

 

Umiejętność korzystania z tradycyjnych (katalogi, słowniki i encyklopedie) i nowoczesnych źródeł wiedzy(Internet, e-booki, platformy edukacyjne).

 

 

Posługiwanie się narzędziami technologii informacyjnej i komputerowej

Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Przasnyszu na spotkanie z pracownikami biblioteki w celu zapoznania dzieci z tradycyjnymi oraz nowoczesnymi źródłami wiedzy.

„Aktywna tablica” – ćwiczenia w korzystaniu z tablicy interaktywnej – pisanie i rysowanie po tablicy; wyświetlanie filmów, obrazów stanowiących pomoc dydaktyczną.

„Bezpieczeństwo w sieci dla dzieci” – prezentacja multimedialna – zapoznanie z konsekwencjami nadmiernego i niezgodnego z prawem korzystania z gier komputerowych  i Internetu.

kwiecień

 

 

 

cały rok

 

 

\\

wrzesień  /październik

J. Wróblewska

 

 

 

R. Dominiak

 

 

 

R. Dominiak

R. Dominiak        I. Graczyk

 

 

 

J. Wróblewska    I. Graczyk

 

 

 

J. Wróblewska

 I. Graczyk

„My”

Szanujemy innych

Kształtowanie postawy tolerancji dla osób niepełnosprawnych, o innych poglądach, orientacji seksualnej, religii i kolorze skóry

Okazywanie szacunku wobec osób dorosłych i dzieci

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

 „Znam zasady i ich przestrzegam” – utworzenie kodeksu grupowego; ustalenie zasad zachowania, mających na celu zapobieganie  agresji słownej i fizycznej.

wrzesień

R .Dominiak

J. Wróblewska 
I. Graczyk

„Jestem Polakiem i  Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

Tu mieszkam

 

Historia i tradycja miasta Lokalne miejsca pamięci Lokalne instytucje użyteczności publicznej

 

Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, szkoły

„Moje miasto- moja mała ojczyzna” – wycieczka po okolicy, zapoznanie  z historią powstania miasta Przasnysz oraz charakterystycznymi dla miasta obiektami, miejscami. „Znam moje miasto…” – konkurs plastyczny, przedstawienie w formie pracy plastycznej wybranego i najbardziej lubianego miejsca, obiektu,  który znajduje się na terenie miasta Przasnysz .

maj

 

 

 

maj

R. Dominiak

 

 

 

I. Graczyk

J. Wróblewska
 I. Graczyk

 

 

R. Dominiak.

J. Wróblewska

„Oni dają nam dobry przykład”

 

 

 

 

Poznajemy zasługi
i dokonania:

a)        Kawalerów Orderu Uśmiechu

b)       Niezwykłych ludzi, społeczników, wolontariuszy, „Przyjaciół Jedynki”

c)        Wybitnych absolwentów.

Życiorysy i dokonania ludzi niezwykłych (Kawalerów  Orderu Uśmiechu, innych niezwykłych ludzi, Przyjaciół Jedynki, wybranych absolwentów szkoły).

„Tysięczny Kawaler Orderu Uśmiechu – postać znana, skromna i lubiana  -  papież Franciszek – poznanie sylwetki Ojca Świętego. Wykonanie gazetki poświęconej Ojcu Świętemu Franciszkowi.

grudzień

R. Dominiak

J. Wróblewska,

I. Graczyk

 

 

KLASY I   LIDER Małgorzata Tom

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider działania

Nauczyciele wspierający

„Ja”

Dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenia

 

 

Rozwijam swoje zdolności i zainteresowania

 

Zdrowy styl życia (zapobieganie chorobom i uzależnieniom od współczesnych mediów, substancji psychoaktywnych)/

 

Wykorzystanie własnego potencjału i rozwijanie zainteresowań, podejmowanie różnych form aktywności.

Zajęcia warsztatowe, prezentacje multimedialne,

Realizacja programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie proszę”

Udział w projekcie „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”

 luty 2020

 

 

 

cały rok szkolny 2019/2020

K. Jelińska

E. Przytuła - Skowrońska

 

 

wychowawcy klas I

wychowawcy klas I

„My”

Pomagamy innym

 

Okazywanie akceptacji i pomaganie innym. Uwrażliwienie na potrzeby innych.

„Szlachetna paczka od pierwszaczka” – udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”

październik/ listopad 2019

M. Tom,

A. Pawłowska

wychowawcy klas I

„Jestem Polakiem i     Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

Tu mieszkam

 

 

Mój kraj i Europa

 

Historia i tradycja miasta oraz okolic.

 

Historia i tradycje Polski

„Swoje znamy, swoje chwalimy” – spacer z przewodnikiem po Przasnyszu, lekcja muzealna.

Wycieczka do Muzeum Historycznego w Przasnyszu, obejrzenie wystawy pt. „A więc wojna!” przygotowanej z okazji 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Zapalenie zniczy na grobach poległych w czasie II wojny światowej.

kwiecień/maj 2020

 

wrzesień 2019

E. Kucharczyk

 

 

  1. Wiechowska - Grzeszczuk

wychowawcy klas I

 

wychowawcy klas I

„Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zasługi i dokonania Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

 

Życiorysy i  dokonania niezwykłych ludzi – Anna Dymna

„Festiwal radosnej piosenki” - festiwal, konkurs muzyczny

maj/ czerwiec 2020

  1. Wiechowska – Grzeszczuk

E. Brzostek – Głogowska

I. Danowska - Bujak

wychowawcy klas I

 

 

KLASY II   LIDER Joanna Tworkowska - Maruszewska

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider działania

Nauczyciele wspierający

„Ja”

Radzę sobie w trudnych sytuacjach i umiem poprosić o pomoc.

 

Zapoznanie z ofertą osób i instytucji udzielającej pomocy. Umiejętność racjonalnej oceny sytuacji i adekwatne zachowanie do sytuacji.

„Czuję się bezpiecznie -  umiem udzielać pierwszej pomocy” - spotkania warsztatowe                    z osobami udzielającymi pomocy.

  II semestr

Anna Szymańska,

Małgorzata Sękowska

wychowawcy klas

„My”

W domu

Komunikacja i współpraca          z rodziną uczniów.

„Zarażamy pasją…” cykl zajęć                         z rodzicami na temat ich pasji.

cały rok szkolny

Bogusława Głogowska

Joanna Tworkowska Maruszewska

wychowawcy klas

„Jestem Polakiem i     Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

Tu mieszkam

Lokalne instytucje użyteczności publicznej.

„Wśród Krasińskich” – lekcje muzealna              w Opinogórze.

II Wojna Światowa oczami dziecka. Wizyta w muzeum historycznym i symboliczne zapalenie znicza w miejscach pamięci.

wrzesień, kwiecień

 

październik, listopad

Żanna Szmulska

Anna Szymańska

Joanna Tworkowska Maruszewska

wychowawcy klas

 

wychowawcy klas

„Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zainteresowania i dokonania absolwentów Jedynki

 

Pasje absolwentów Jedynki.

„Jak przyjemnie spędzić wolny czas – moje hobby”.- spotkania                          z absolwentami naszej szkoły.

cały rok szkolny

Dorota Jaśkiewicz

Edyta Długokęcka

wychowawcy klas

 

KLASY III, LIDER Iwona Królicka

Priorytety

Zagadnienia

Treści

Formy realizacji

Termin realizacji

Lider działania

Nauczyciele wspierający

„Ja”

Dbam o swoje zdrowie, higienę osobistą i otoczenie.

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

Poznawanie zasad zdrowego odżywiania – projekt pt. „Zdrowo i kolorowo”.

zajęcia przeprowadzone w o parciu o prezentację multimedialną, warsztaty nt. Jak przygotować zdrowe śniadanie, Podsumowanie projektu – prezentacja przygotowanych przez uczniów pudełek z drugim śniadaniem, wspólny posiłek.

październik

Monika Tubis

wych. kl. III, Parzuchowska Iwona, Ducki Piotr.

„My”

Jesteśmy kulturalni.

Rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się w grupie.

 

 

Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.

nagranie filmu edukacyjnego z udziałem uczniów klas III pt. „Kulturalni na co dzień”.

pogadanki tematyczne w klasach.

styczeń

Parzuchowska Iwona, Ducki Piotr.

wych. kl. III, Monika Tubis.

 

„Jestem Polakiem i     Europejczykiem – mieszkańcem Ziemi”

Ziemia – wspólne dobro.

Obchody Dnia Ziemi.

 

Wyjaśnienie wpływu codziennych czynności
i zachowań na stan środowiska naturalnego.

Obszary i gatunki chronione oraz zasady zachowań w obszarach chronionych.

Wspólne sprzątanie wyznaczonych sektorów wokół szkoły.

Wycieczka do ogrodu zoologicznego i botanicznego.

Żywa lekcja przyrody o życiu roślin i zwierząt.

kwiecień

Agnieszka Granecka,

Helena Święconek.

wych. kl. III, Iwona Parzuchowska, Piotr Ducki, Monika Tubis.

„Oni dają nam dobry przykład”

Poznajemy zasługi i dokonania niezwykłych ludzi.

Poznajemy życiorysy
i dokonania ludzi niezwykłych –
„Zdobywamy szczyty
z Jankiem Melą”.

Przeprowadzenie zajęć na podstawie opracowanego scenariusza.

Obejrzenie prezentacji multimedialnej.

Wykonanie prac plastycznych pod hasłem „Pokonuję własne słabości”.

marzec

Katarzyna Pocztowska, Iwona Królicka

wych. kl. III, Parzuchowska Iwona, Ducki Piotr Monika Tubis.

 

 

 


Przejdź do góry