Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin konkursu na logo Projektu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Projektu Erasmus+

Smitten Kitchen; A Thyme to Eat

(Oczarowani Kuchnią; Czas Na Jedzenie)

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w I etapie Konkursu na opracowanie znaku graficznego - logo PROJEKT-u Erasmus+ “SKATE” (zwanego dalej „Konkursem”). Zwycięska praca konkursowa weźmie udział w międzynarodowym finale Konkursu, z udziałem uczniów szkół zagranicznych z Anglii, Włoch, Chorwacji i Portugalii.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (dalej: Organizator).

3. Zwycięzcy konkursu, tj. uczniowie, którzy uzyskają I, II lub III miejsce, otrzymają następujące nagrody:

a) pochwały w dzienniku na II półrocze roku szkolnego 2018/19 za uzyskanie 1., 2. lub 3. miejsca;

b) cząstkową (bieżącą) ocenę celującą („6”) z zajęć artystycznych, plastyki albo informatyki na II półrocze r. szk. 2018/19, o ile taki przedmiot jest nauczany w danej klasie. O tym, z jakiego przedmiotu zostanie wystawiona ww. ocena, decyduje komisja konkursowa w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu.

 

§ 2 Jury Konkursu

Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu w składzie:

- Pani Ewa Nażgiewicz,

- Pani Barbara Pisanko

- Pan Grzegorz Kościug – przewodniczący

§ 3 Terminarz Konkursu

1. Ogłoszenie Konkursu: do 29.11.2018r.

2. Ostateczny termin składania prac do koordynatora projektu : 21.01.2019r.

3. Ogłoszenie wyników: 25.01.2019r.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły

§ 4 Przedmiot konkursu

1.Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu znaku graficznego - logo, mającego stać się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu Erasmus+ “ Smitten Kitchen; A Thyme to Eat” (Oczarowani kuchnią / czas/tymianek na jedzenie).

2. Wybrane logo będzie służyć celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym, korespondencyjnym. Zastosowanie projektu powinno umożliwiać różnorodne wykorzystanie: na plakatach i papierze firmowym, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice internetowej, w różnych formatach i rozmiarach.

3. Logo powinno odzwierciedlać nowoczesny i innowacyjny charakter projektu oraz jego ważną cechę współpracy międzynarodowej.

4. Znak powinien być zrozumiały zarówno dla Polaków, jak i wszystkich szkół partnerskich (Wielka Brytania, Włochy, Portugalia, Chorwacja).

5. Opis projektu:

Projekt ten dotyczy gotowania, żywienia oraz żywności. Ma on na celu rozwój jedności społeczeństwa europejskiego, poczucia przynależności oraz kształcenia zawodowego poprzez dzielenie się najlepszymi doświadczeniami z wieloma szkołami w kraju i za granicą.

Oczekujemy, że wiedza naszych uczniów w zakresie przygotowywania żywności i jedzenia zostanie znacząco wzbogacona. Ponadto mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą mogli zobaczyć jaki wpływ na zdrowy styl życia ma dobre jedzenie.

Mamy dwa powiązane ze sobą cele.

Pierwszym z nich jest wzbogacenie wiedzy naszych uczniów

w odniesieniu do przygotowywania żywności i spożywanych pokarmów w naszych społeczeństwach. Chcemy, aby nasi uczniowie uświadomili sobie, co to jest zdrowy styl życia i jakie jedzenie obejmuje. Dzielenie się jedzeniem to odświętna metoda dzielenia się naszymi sercami, dlatego będziemy zwracać szczególną uwagę na nasze nawyki żywieniowe, produkty i tradycje.

Dodatkowym celem tego projektu jest pomoc naszym uczniom w zdobyciu takich umiejętności, które będą swobodnie przenoszone na inne płaszczyzny życiowe, w tym także na przyszłe miejsca pracy.

Dzięki pracy opartej na nauczaniu metodą projektów uczniowie będą mieć możliwość zdobycia nowych umiejętności i kompetencji w oparciu o treści, które zaprojektowaliśmy.

Drugim celem jest poprawa integracji społecznej i spójności europejskiej pomiędzy poszczególnymi państwami. Przeanalizowaliśmy strategie zaangażowania szerszej społeczności. Ten aspekt ma na celu spełnienie zadeklarowanego przez nas priorytetu poprawy integracji społeczeństwa europejskiego w naszych regionach.

Głównym elementem projektu jest dzielenie się przepisami kulinarnymi z naszych regionów, dzięki czemu przy współpracy naszych szkół powstanie międzynarodowa książka kucharska.

Ponadto w celu uzupełnienia książki, chcielibyśmy stworzyć kalendarz z tradycyjnymi potrawami przygotowywanymi i spożywanymi podczas lokalnych świąt.

Przygotujemy ustrukturyzowaną i dobrze zaopatrzoną bibliotekę z zakresu technologii żywienia, gastronomii, nauczania gościnności oraz kursu dobrych manier, dzięki czemu z jej zasobów będą mogły korzystać osoby spoza projektu.

Podczas każdego szkolenia, uczniowie będą przygotowywać potrawy zawarte w menu dla zaproszonych gości z domów opieki, dla osób starszych lub dla rodziców i ich dzieci, które uczęszczają do szkół specjalnych.

Projekt łączy się z innymi obszarami nauczania, takimi jak:

- wychowanie fizyczne, w tym aspekcie będziemy skupiać się na odżywianiu sportowców,

- nauka języka ojczystego i nowoczesnego nauczania języków obcych, gdzie nasi uczniowie będą ćwiczyć pisanie przepisów kulinarnych w przejrzystym formacie, który może odczytać każdy.

Książka kucharska będzie zilustrowana zdjęciami, przysłowiami, rysunkami i zdjęciami. Będzie to połączenie sztuki z multimediami.

Uczestnicy projektu stworzą stronę internetową, która będzie dostępna na urządzeniach mobilnych, jak również będą publikować e-czasopismo.

Angażując się w projekt który pozwala młodym ludziom spotykać się, współpracować, wspólnie planować i dostarczać wyniki, pomagamy uczniom poprawić ich pewność siebie. Ponadto poprzez rozwój szeregu umiejętności, które można wykorzystywać w różnych sytuacjach, wzmacniamy ich ambicje dążenia do osiągania założonych sobie celów.

§ 6 Warunki uczestnictwa w konkursie

Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowe zgodnej z wymaganiami oraz w terminie, określonymi w Regulaminie.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

§ 7 Sposób opracowania prac konkursowych:

1. Projekt znaku graficznego powinien przedstawiać logo w wersji kolorowej lub czarno-białej wykonane w formie papierowej lub elektornicznej.

W przypadku gdy uczeń wykona pracę plastyczną w formie papierowej w opracowaniu wersji elektronicznej uczniowi może pomóc nauczyciel informatyki.

2. Prace dostarczone na nośniku danych powinny być wykonane np. za pomocą jednego z poniższych programów na licencji otwartej:

GIMP - https://www.gimp.org/downloads/; http://www.gimpuj.info/index.php?action=download;

Paint.NET - http://www.paintnet.info.pl/pobieranie-instal.html;

Krita - https://krita.org/en/; http://inkscape-tutorial.pl/forum/dodatki-do-inkscape/150-krita.html;

Inkscape - https://inkscape.org/en/download/;

Vectr - https://vectr.com/downloads/;

SVG-edit - https://github.com/SVG-Edit/svgedit;

3. Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.

§ 8 Ocena prac konkursowych

1. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięski projekt z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a. zgodność z Regulaminem,

b. innowacyjność i oryginalność projektu,

c. czytelność i funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań,

d. walory kompozycyjne i kolorystyczne,

e. wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów naszej szkoły.

2. Decyzja jury Konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

§ 9 Inne postanowienia

Autor zwycięskiej pracy, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu znaku graficznego logo i jego zastosowań.

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy, w tym do:

a. utrwalania w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: urządzeniach magazynujących dane cyfrowe i analogowe (tj.: taśma światłoczuła, magnetyczna, dyski komputerowe stacjonarne i przenośne, płyty DVD, CD, BD), przenośnych nośnikach cyfrowych opartych na technologii typu flash, czy też w formie druku;

b. zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną, techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu.

4. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu.

5. Po rozwiązaniu Konkursu zgłoszone prace pozostają u Organizatora.


Przejdź do góry