Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin Projektu Erasmus+

Regulamin projektu ‘ERASMUS +’ oraz wyjazdów uczniów (mobilności).

Regulamin Projektu ‘ERASMUS +’

realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu,

zatytułowanego

Smitten Kitchen; A Thyme to Eat

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020r. w ramach programu: ‘Erasmus +’ Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.
 2. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku  12 -15 lat – uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu.
 3. Grupa docelowa projektu to  30 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.
 4. Projekt przewiduje wymianę uczniów z 5 krajów partnerskich (Anglia, Chorwacja, Portugalia, Włochy oraz Polska). Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.
 5.  Językiem roboczym projektu jest język polski i angielski.
 6. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Wyjazdy zagraniczne są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie), uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu.

Wyjazdy i warsztaty w Polsce organizowane są wyłącznie dla grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Przasnyszu.

 Ogólne cele projektu:

 • Podnoszenie kompetencji językowych uczestników projektu.
 • Efektywne wykorzystanie potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy.
 • Promowanie idei uczenia się przez całe życie.
 • Zwiększenie możliwości współpracy i mobilności między krajami europejskimi, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.
 1. Cele szczegółowe SKATE:
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności  uczniów w zakresie profesjonalnego przygotowywania potraw  i cateringu.
 • Wykazanie wagi, jaką odgrywa jedzenie w zacieśnianiu relacji międzyludzkich i jak wpływu na  zdrowie, poprzez poznawanie charakterystycznych dla każdego kraju tradycji, nawyków żywieniowych i produktów .
 • Rozwijanie umiejętności i kompetencji określonych w nowej podstawie programowej.
 • Wzmacnianie więzi w społecznościach lokalnych i pomiędzy krajami europejskimi.

 II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

1.  Uczestnicy projektu rekrutowani są spośród uczniów szkoły ; szczególnie z  klas 7 i 8  z uwagi na ich stopień zaawansowania znajomości języka w oparciu o wskazania nauczycieli języka angielskiego, którzy oceniają ich  kompetencje językowe uczniów  oraz wychowawców, którzy typują uczniów ze względu na ich sytuację życiową.

2. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie otrzymają zadania do wykonania. Przy ocenie zadania koordynator bierze pod uwagę następujące aspekty: terminowość, zaangażowanie, atrakcyjność pomysłu, jego przydatność dla celów projektowych.

3. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych i projektowych przewidzianych dla grupy jest obowiązkowe. Termin warsztatów i zajęć zostanie ustalony po utworzeniu całej grupy biorącej udział w  projekcie.

4. Uczeń zgłaszający chęć przystąpienia do projektu zobowiązany jest  dostarczyć do koordynatora projektu następujące dokumenty:

A) zgodę rodziców / prawnych opiekunów na udział w projekcie

B) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia

5. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

 1. wspólnie z koordynatorem omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole;
 2. zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
 3. rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie;
 4. współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego;
 5. przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go uwzględniając specyfikę projektu);
 6. publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

6. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie. Nauczyciel może pełnić jedynie funkcje organizacyjne, doradcze i kontrolne pracy uczniów.

 

III. KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

 1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektuWyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: z przedstawiciela Dyrekcji szkoły  oraz dwóch nauczycieli, zaangażowanych w wykonanie danego zadania.
  1. Co najmniej dobra ocena zachowania oraz dobre wyniki w nauce i wysoka frekwencja.
  2. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego.
  3. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy podczas wizyty w Polsce.
  4. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość, i poszanowanie uczestników pochodzących z pozostałych krajów partnerskich,  reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
  5. Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu.
  6. Liczba i jakość wykonywanych zadań projektowych.
  7. Przestrzeganie terminu realizacji zadań.
 2. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie.
 3. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce wybrany zostanie  uczeń z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji ponosi rodzic / opiekun prawny ucznia.
 4. W razie nie możności przyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do wskazania opiekuna i zakwaterowania zastępczego.
 5. Uczniowie ani ich rodzice nie mają możliwości decydowania o wyborze kraju, do którego wyjedzie uczeń będący uczestnikiem projektu. Ostateczna decyzja należy do zespołu rekrutacyjnego składającego się co najmniej z 3 osób: z przedstawiciela Dyrekcji szkoły  oraz dwóch nauczycieli.
 6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
 7. Koordynator oraz opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI)

 1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna w formie elektronicznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej          i posiadanie ważnej  karty EKUZ.
 2. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów (posiadanie przez uczestnika ważnego paszportu lub dowodu osobistego),  odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.
 3. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów; w tym stałego kontaktu elektronicznego.
 4. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

a. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

b. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.

 1. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 2. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.
 3. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu.
 4. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię, czy przekonania.
 5. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału                              w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w Statucie szkoły.
 6. Za wszelkie zniszczenia, szkody w miejscu zakwaterowania przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.

 

V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU

1. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.

3. Zgoda na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej.

4. Oświadczenie o gotowości przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich.

5. Karta informacji o uczniu zakwalifikowanym do wyjazdu zagranicznego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.
 2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
 3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

Przejdź do góry