Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROJEKT - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

 

 

 

„Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu” – to tytuł projektu, które Miasto Przasnysz realizować będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 28.02.2021r.  we współpracy z firmą Project Hub.

 Działania zaplanowane zostały w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Celem Projektu jest: poprawa jakości kształcenia  w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W czasie trwania projektu zaplanowano objęcie wsparciem 1297 uczniów i 131 nauczycieli z  trzech Szkół Podstawowych w Przasnyszu.

  W Szkole Podstawowej nr 1 bezpłatnymi  zajęciami pozalekcyjnymi, zorganizowanymi dzięki wsparciu Unii Europejskiej, objęci zostaną wszyscy chętni uczniowie z klas: I – VIII. Uzyskają oni wsparcie w nauce na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Będą mieli szanse rozwijać swoje zainteresowania i pasje z zakresu nauk przyrodniczych, informatyki i języków obcych  podczas warsztatów przedmiotowych. Pomoc uzyskają też uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ważną częścią podejmowanych działań będą również projekty edukacyjne, które kształtować będą u dzieci i młodzieży umiejętności współpracy w grupie i realizacji wcześniej zaplanowanych działań.

RODZAJE REALIZOWANYCH ZAJĘĆ:

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z :

  matematyka -  23 godziny

  biologia – 2 godziny

  chemia – 3 godziny

  fizyka – 1 godzina

  język angielski – 8 godzin

ŁĄCZNIE: 37  godzin tygodniowo

  • W ramach indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi  potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi:

 -zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, w tym dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczenie się - 9 godzin

- zajęcia logopedyczne- 10 godzin

- zajęcia socjoterapeutyczne  i psychoedukacyjne - 4  godziny

- zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością:

arteterapia – 1 godzina

zajęcia z zakresu integracji sensorycznej – 1 godzina

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 2 godziny

ŁĄCZNIE: 27 godzin tygodniowo

 

  • Warsztaty dodatkowe dla uczniów, rozwijające kompetencje kluczowe

 i umiejętności uniwersalne:

1) Giganci programowania (zajęcia z zakresu TIK)  -15 godzin

2) Tropiciele przyrody  (zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych)- 16 godzin

3) Archimedes w sieci ( rozwijające zajęcia matematyczne)– 11 godzin( zajęcia matematyczne)

4) Język obcy to dla mnie łatwizna (zajęcia rozwijające z języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego)  - 11 godzin

ŁĄCZNIE- 53 godziny tygodniowo

 

  • Projekty edukacyjne z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

Tematyka projektów dotyczyć będzie realizacji  zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki, języków obcych i technologii informacyjnej.

W każdym semestrze realizowanych będzie 5 projektów.

Realizacja projektu przewiduje także stworzenie w naszej szkole międzyszkolnej pracowni przyrodniczej, doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Nauczyciele otrzymają wsparcie w swojej pracy w postaci szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych.

Wszystkich uczniów, którzy jeszcze nie przystąpili do projektu serdecznie zapraszamy na zajęcia! NAPRAWDĘ WARTO!


Przejdź do góry