Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

Na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu
z dnia  07 maja 2018 r.(§ 84, ust. 2 pkt  9a)z późn. zm.

§ 1.

  1. Ogólne zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zawarte są w Statucie szkoły w rozdziale Prawa i obowiązki ucznia -  par.84 pkt. 2 ust. 9.
  2. Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przerw, wyłącznie do kontaktu z rodzicami i bliskimi.
  3. Miejscem do w/w kontaktów jest jedynie główny holl szkoły znajdujący się w pobliżu wejścia do stołówki, a w budynku przy ulicy Szkolnej dolny korytarz.
  4. Naruszenie zasad, o których mowa w Statucie oraz pkt. 2 i 3  skutkuje zatrzymaniem uczniowi telefonu, który może być odebrany z sekretariatu szkoły przez rodzica ucznia.
  5. Przeglądanie zawartości telefonu przez inne osoby niż jego właściciel jest niezgodne z prawem.
  6. Uczeń, który naruszył regulamin jest karany zakazem przynoszenia telefonu komórkowego, bądź innych urządzeń elektronicznych  do szkoły na okres  od miesiąca do jednego roku.
  7. Zakaz, o którym mowa w punkcie 6, wprowadza Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
  8. W przypadku nierespektowania przez ucznia nałożonego zakazu, zastosowanie mają kary określone w  par. 84 pkt. 9 Statutu szkoły. Kary te mają wpływ na ocenę zachowania ucznia.
  9. Uczniowie mogą za zgodą lub na prośbę nauczyciela korzystać z telefonów w innych sytuacjach.
  10. Niniejszy regulamin, a także jego zmiany, ustala Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 2.

 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11. 2019 r.


Przejdź do góry